• habarlar_bg

Içerki minimalist bezeg endikleri we gurnama nokatlary

Içerki minimalist bezeg başarnyklaryiçerde yşyklandyryşgurmak, jaýy bezänimizde käbir adamlar ýönekeý usullary ulanýarlar.Interioröne içerki minimal bezeg endikleri haýsylar we içerde lampalar guranymyzda esasy nokatlar haýsylar?Bulara düşünmelidiris.Geljekde, minimalistik içerki bezeg endikleri we ýapyk lampa gurnamagyň esasy nokatlary bilen tanyşdyrarys.Stil barada aýdylanda salgylanma alyp bilersiňiz.

https://www.wonledlight.com/downlight-stretch-led-wall-washer-light-grille-linear-spotlights-project-embedded-product/

Içerki minimalist bezeg endikleri

1. Ilki bilen aýna şkaflary, esasy şkaflar we hammam mebelleri uly däl.Vanna otagynda köplenç ýüzüňi arassalaýjy, diş çotgasy käsesi, rezor we ş.m. ýaly ownuk zatlary akyl bilen gizläp bileris.Uzak ömri bolan beýleki ýuwujy we arassalaýjy önümleri hem ýuwulýan çüýşäniň aşagyndaky kiçijik şkafda arassa saklap bolýar.Umumy aýna dizaýny bilen bilelikde giňişlik duýgusyny çaltlaşdyryp bileris.

2. Indiki, arzan we ýokary hilli içerki keramiki plitkalar barada gürleşeliň.Kiçijik hammamyň diwar we pol bezegi gaty bir aýratyn bolmaly däl.Daşary ýurtdan getirilýän ýokary derejeli keramiki plitkalar gaty gymmat, we kiçijik bir ýerde güýçli estetiki täsir etmek aňsat däl, şonuň üçin her inedördül metr üçin onlarça ýuana düşýän içerki keramiki plitalary ulanmak has gowudyr.

3. Şeýle hem kiçi meýdany eýeleýän bölünen hajathana bar.Bazardaky umumy hajathana iki görnüşe bölünýär: aýrylmaz we bölünen.Aýry-aýry tualetiň suw çüýşesi we hajathana bir wagtyň özünde emele gelendigi we galyndylaryň derejesi birneme ýokarydygy sebäpli, bahasy şuňa meňzeş stiliň bölünen hajathanasyndan has gymmat we diňe bir bu däl, poluň meýdany hem has uly.Şonuň üçin boş ýer we pul tygşytlamak üçin kiçijik bir ýerde bölünen hajathana saýlaýarys.Şeýle hem uzynlygy 70 sm-den az bolan “inçe” bölünen hajathana bar, bu hem kiçijik hammamlar üçin amatly saýlawdyr.

https://www.wonledlight.com/downlight-project-hotel-wall-washer-led-cob-spotlight-recessed-downlight-product/

Oorapyk yşyklandyryş gurnama merkezi

1. Içerki lampalar gurlanda iň esasy zat, olary berk gurmakdyr, ýogsam indiki ulanyş prosesinde howpsuzlyk öndürijiligi kepillendirilmez.

2. Soňra ýapyk lampalaryň görnüşleri barada gürleşiňdiwar çyralary, stol çyralary,pol çyrasys we ş.m. Mundan başga-da, ýapyk lampalaryň we çyralaryň beýikligi 24 metrden we ondan aşakda bolsa, howpsuz ulanylmagyny üpjün etmek üçin lampalaryň we çyralaryň demir gabygy topraklanmalydyr.

3. Şeýle hem, hammam we aşhana çyralary üçin lampa saklaýjylary saýlamak üçin gysga aýakly farfor nurbatlaryny ulanyp bileris.Buraw gapagynyň simleri merkezi aragatnaşyk terminalyna, bitarap sim bolsa nurbat terminalyna birikdirilmelidir.

4. Adatça, çyranyň kellesi wyklýuçatel üçin, howpsuzlyk üçin, başdaky tutawaçda açyk metal gabyk bolup bilmez.

5. Ahyrynda, tekiz ýokarky lampalar gurlanda, lampalaryň talaplaryna laýyklykda gurmalydyrys.Oorapyk lampalaryň agramy 3 kg-dan uly bolanda, öňünden oturdylan çeňňekler bilen oturdylmaly ýa-da üçekden giňeldiş boltlary bilen gönüden-göni berkidilmelidir.Tekiz potolokly kepekli lampalar gurmazlygy ýatdan çykarmaň, sebäbi olaryň göterijiligi çäklidir.Şeýle hem, zor bilen gurlan bolsa, geljekde ulanylanda howpsuzlyk töwekgelçiligi bolar.