• news_bg
 • Glass lamp shade nordic light ceiling lamp modern lighting for home mounted

  Aýna çyranyň kölegesi, demirgazyk çyra potolok çyrasy, öýde oturdylan döwrebap yşyklandyryş

  Dükanlarymyzyň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly borjuňyzy alyň;Müşderilerimiziň ösüşini öňe sürmek bilen yzygiderli ösüş gazanmak;Müşderileriň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşyna öwrüliň we Zawodyň mahabatlandyryjy Hytaý metal örtük çyrasy / metal maýatnik çyrasy üçin alyjylaryň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň, ýakyn wagtda özara goşmaça peýdalara baglylykda gatnaşmagyňyzy mähirli garşylaýarys.

  Zawodyň mahabatlandyryş hytaý maýatnik çyrasy, potolok çyrasy, Geljekde umumy ösüş we dünýädäki ähli müşderilerimize satuw hyzmatyndan soň has ýokary hilli we has tygşytly önümleri we çözgütleri hödürlemegi wada berýäris. has ýokary peýdasy.

 • Adjustable angle Surface Mounted Lamp For Home Spot Light Led Spotlight Led Ceiling Light Indoor wall lamp

  Öý nokatlary üçin sazlanylýan burç faceerüsti gurnalan çyra

  Gysga silindr görnüşli pivot kelleleri bilen tegelek burçly çuň gönüburçly tabakda ýerleşýän köp lampaly çyzykly çyra zolaklary.Bu yşyk çyrasy aşhanalar üçin amatlydyr, nirede goşmaça yşyk gerek bolsa, ýagtylygy nirä gerekdigini görkezmek üçin sazlap bilersiňiz.Ony potolokda ýa-da diwarda ulanmagy saýlap bilersiňiz.

 • Modern Surface Mounted Ceiling Light Led Ceiling Lamp Nordic light Round shape

  Döwrebap ýerüsti oturdylan potolok çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil

  MPLT tegelek LED halkaly maýatnik çyrasy, iki taraplaýyn yşyklandyryş simmetriýasy bilen öýüňize moda gülläp ösýär.Energiýany tygşytlaýan halka maýatnik çyrasy, şol bir wagtyň özünde giňişligiňizi ýakyp, ajaýyp potolok aksentini döredýän gatlakly gurşaw bilen ünsi we haýranlygy özüne çekýär.

  Döwrebap yşyklandyryş tehnologiýasyny, innowasion optiki dizaýny we geometrik ýönekeýligi öz içine alýan MPLT tegelegi, amatly gurşaw üçin şöhle saçýan we otagyň öwüsginini ýokarlandyrmak üçin birneme häsiýet goşýan ajaýyp eserdir.Residentialaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly bu ajaýyp maýatnik, beýlekiler bilen bir hatarda ýaşaýyş otaglary, naharhana, restoran, kafe, restoran, studiýa we belentlik ýaly häzirki zaman ýerlerinde has gowy görünýär.