• habarlar_bg
 • USB zarýad porty bilen telefon stoly çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

  USB zarýad porty bilen telefon stoly çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

  USB porty we simsiz zarýad E27 adaty dizaýn stoly lam, telefon stoly üçin simsiz zarýad
  Bu çyrany dizaýn edenimde, esasan köne zawodlardan ylham aldym we bu duýgyny öýe getirmek isledim.Metaldaky uly lampa, içindäki ýalpyldawuk krem ​​bilen tapawutlanýar.Bu, uly jikme-jiklikler bilen birlikde, senagat duýgusyny döredýär.

  USB zarýad portlary bilen simsiz zarýad çyralary enjamlaryň köpüsine laýyklygy bilen bellidir.Diýmek, iň soňky simsiz zarýad beriş çyrasy bilen, “Samsung Galaxy” we “iPhone” we ş.m. ýaly dürli “Qi” enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz. Çyralar hem güýçli we dürli ýagtylyk derejesine çenli öçürilip bilner;şonuň üçin size has laýyk bolar.Üstesine, olar gaty güýçli we täsirli, her giňişlikde yşyklandyryşy gowulandyrýarlar.Gowy habar, bu yşyklar ýokary hilli materiallardan ýasalanlygy sebäpli gaty çydamly.

 • 3W gysgyç çyralary ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar otagy öçürilen stol çyrasy

  3W gysgyç çyralary ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar otagy öçürilen stol çyrasy

  Gara kölegeli bu iş çyrasy, islendik ýerde we islendik hadysada ulanmak üçin döredilen amaly we ajaýyp köpugurly klip çyrasydyr.“LED” stol çyrasy aňsatlyk bilen gurlup we stol ýa-da tekjeler ýaly dürli mebellere dakylýar we ýyly, salkyn we gündizine sazlanylýan ýagtylyk we reňk temperaturasy bilen üç derejeli garalama bolýar.Çeýe gozenek boýny we gaplanan rezin bilen güýçli gysgyç islendik ýerde ýagtylyk berýär we berk gysgyç gurmagy aňsatlaşdyrýar.Stol giňligi bilen, zerur ýerlere ýagtylygy gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Çukurda ýa-da çagalar otagynda ulanmak üçin amatly bu iş çyrasynda gara plastmassa we metal boýny bar, köpugurlylygy we çeýeligi goşýar, ony örän amatly we özüne çekiji edýär.Bu gysga yşyk, öýe ýa-da edara ajaýyp we amaly goşundy.

 • Demirgazyk modem LED pol çyrasy 28W ýapyk pol çyrasy

  Demirgazyk modem LED pol çyrasy 28W ýapyk pol çyrasy

  Firmamyz, ähli sarp edijilere birinji derejeli önümler we satuwdan soňky kanagatlanarly hyzmatlar bilen wada berýär.Täze geliş Hytaý Hytaý ýapyk bezeg turbasy çyrasy täze dizaýn LED burç pol çyrasy üçin bize goşulmak üçin yzygiderli we täze sarp edijilerimizi mähirli garşylaýarys, kompaniýamyz müşderilere bäsdeşlik nyrhynda ýokary we durnukly hilli önümler hödürlemegi maksat edinýär, bu bolsa her bir müşderini kanagatlandyrýar. önümler we hyzmatlar.

 • COB 3 * 5W Lýuks Minimalist Ins Çyra çyrasy Içki bezeg, Livingaşaýyş otagynyň ýatýan ýeri üçin pol çyrasy

  COB 3 * 5W Lýuks Minimalist Ins Çyra çyrasy Içki bezeg, Livingaşaýyş otagynyň ýatýan ýeri üçin pol çyrasy

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrin.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň täsinliklerini belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Görüşi özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

 • Lýuks otag çyrasy

  Lýuks otag çyrasy

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrin.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň täsinliklerini belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Görüşi özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

 • Gat çyrasy Dogry çyra ýokary derejeli ýönekeýlik Radian erkin gürleýän häzirki zaman stili

  Gat çyrasy Dogry çyra ýokary derejeli ýönekeýlik Radian erkin gürleýän häzirki zaman stili

  Radian pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy we häzirki zaman ussatlygy bilen haýran galdyrýar.Üýtgeşik şekil, lampa Alýuminiýden ýasalan beden materialy, Plastmassadan ýasalan kölegeli material, innowasion optiki dizaýn we geometrik ýönekeýlik.Bu pol çyrasy, otag, ýatylýan otag we ýaşaýyş jaýy we ş.m. üçin ajaýyp. Şeýle hem, otaga çeper täsir galdyrýan vitrin.Otagyň ýerli yşyklandyryş we öý gurşawyny bezemek zerurlygyny kanagatlandyrýar.Modanyň özboluşly modelleri we amatly ulanylyşy ony has meşhur edýär.

 • Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

  Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

  WonledUSB zarýad berilýän stol çyrasyamatly we köptaraply yşyklandyryş çözgüdi.Gurlan zarýad berilýän batareýasy bilen, a ulanyp aňsatlyk bilen güýçlendirilip bilnerUSBkabel.Bu göçme çyra, stoluňyzy ýa-da iş ýeriňizi ýagtylandyrmak üçin ajaýyp wesazlap boljak yşyklandyryşhaçan gerek bolsa.

 • LED zarýad beriji diwar çyrasy - Magnit görnüşi

  LED zarýad beriji diwar çyrasy - Magnit görnüşi

  WonledLED yşyklandyryjy diwar çyrasy- Magnit görnüşi - yşyklandyryş çözgütlerinde oýun çalşyjy.Bu iň soňkydiwar çyrasydiňe bir netijeli yşyklandyryş bilen çäklenmän, magnit zarýad ulgamyny hem öz içine alýar.Magnit bazasy bilen amatly zarýad bermek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen birikdirip we aýryp bilersiňiz.Energiýany tygşytlaýan LED tehnologiýasy uzak dowamly ýagtylygy üpjün edýär, ýumşak dizaýn bolsa islendik bezeg bilen üznüksiz garyşýar.Gurnamak, goşulan gurnama enjamlary bilen şemaldyr.LED zarýad beriji diwar çyrasy - Magnit görnüşi bilen giňişligiňizi täzeläň we işlemegiň we stiliň ajaýyp utgaşmasyndan lezzet alyň.

 • Dikeldilip bilinýän uv dyrnak çyrasynyň göçme stili

  Dikeldilip bilinýän uv dyrnak çyrasynyň göçme stili

  Woneňdizarýad berilýän UV LED dyrnak çyrasy.Bu ykjam we amatly enjam ýolda dyrnak höwesjeňleri üçin niýetlenendir.ÖsenUV yşyklandyryjytehnologiýa, gel dyrnaklaryny netijeli we çalt bejermegi üpjün edýär.Gurlan zarýad berilýän batareýa, salonyň hünärmenleri ýa-da DIY dyrnak sungat işgärleri üçin ajaýyp bolmagy üçin uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Salonyň ýokary hilli dyrnaklaryny islän wagtyňyz, islendik ýerde alyň!

 • 48 bukjaly LED zarýad berilýän stol çyrasy-batareýa stili

  48 bukjaly LED zarýad berilýän stol çyrasy-batareýa stili

  Qualityokary hilli alýumin we akril materiallardan ýasalan bu stol çyrasy ajaýyp we çydamly bolup, islendik döwrebap öý ýa-da ofis üçin ajaýyp goşundy bolýar.Bu lampanyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, simsiz zarýad bermek ukybydyr.Lightagtylyk, iň az energiýa sarp edip, ýagty we täsirli yşyklandyryş üçin 3W LED ýagtylyk çeşmesini ulanýar.“LED” zarýad berilýän stol çyrasy - Batareýa stilinde 3 derejeli garalama bar, bu bolsa islendik ýagdaýa amatly gurşaw döretmäge mümkinçilik berýär.

 • OEM / ODM oorapyk çyra Quicksand tingiwopis stoly çyrasy Hytaý zawody

  OEM / ODM oorapyk çyra Quicksand tingiwopis stoly çyrasy Hytaý zawody

  Wonled“Quicksand” surat stoly çyrasyöňdebaryjylarymyz tarapyndan takyklyk we döredijilik bilen ýasalanOEM / ODM ýapyk yşyklandyryşHytaýdaky zawod.Bu lampa, aýna göwresinde özüne çekiji çalt täsir ediji funksiýany we çeperçiligi yzygiderli birleşdirýär.Islendik bezegi doldurýan özboluşly howany döredip, reňkleriň we nagyşlaryň haýran galdyryjy oýny bilen giňişligiňizi ýagtylandyryň.Hil ussatlygy we düzülip bilinýän görnüşler bilenstol çyrasyiçerki dizaýnyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp goşundy.Diňe zawodymyzdan yşyklandyryş jadysyny başdan geçiriň.

 • Usb porty bilen “LED” zarýad berilýän stol çyrasy

  Usb porty bilen “LED” zarýad berilýän stol çyrasy

  Wonled LED zarýad berilýän stol çyrasyUSB Porty bilen - stiliň we işlemegiň ajaýyp garyndysy.Bu ýumşak we döwrebap stol çyrasy diňe bir iş ýeriňizi energiýa tygşytlaýjy bilen yşyklandyrmaýarLED yşyklandyryşenjamlaryňyza zarýad bermek üçin amatly USB porty hem bar.Onuň bilengaralmagy tehnologiýa, okamak, öwrenmek ýa-da işlemek üçin bolsun, zerurlyklaryňyza laýyk ýagtylygy aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Gurlan zarýad berilýän batareýa, uzak wagtlap simsiz ulanyp biljekdigiňizi üpjün edýär.Täzelik we nepisligi birleşdirýän bu köpugurly we ajaýyp stol çyrasy bilen iş ýeriňizi beýgeldiň.

123456Indiki>>> Sahypa 1/7