• news_bg
 • Floor Lamp Upright Lamp High-class Simplicity Radian Fluent Modern Style

  Gat çyrasy dogry çyra ýokary derejeli ýönekeýlik Radian erkin gürleýän häzirki zaman stili

  “Radian Floor Lamp” özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy we häzirki zaman ussatlygy bilen haýran galdyrýar.Üýtgeşik şekil, çyra Alýuminiýden ýasalan beden materialy, Plastmassadan ýasalan kölegeli material, innowasion optiki dizaýn we geometrik ýönekeýlik.Bu pol çyrasy otag, ýatylýan otag we ýaşaýyş jaýy we ş.m. üçin ajaýyp. Şeýle hem otaga çeper täsir galdyrýan sergi.Otagyň ýerli yşyklandyryş we öý gurşawyny bezemek zerurlygyny kanagatlandyrýar.Modanyň özboluşly modelleri we amatly ulanylyşy ony has meşhur edýär.

 • LED ceiling lamp pendant lights Chandelier Metals Modern Luxury Ceiling light

  LED potolok lampasy maýatnik çyralary Çilim metallary Döwrebap lýuks potolok çyrasy

  Kulon çyrasy: içki otagyň üçeginden asylan ýokary derejeli bezeg çyrasy.Metal şahalary bolan çilim gaty ösen duýgy döredýär.Wizual we yşyklandyryş ulanylyşy hem islegleriňizi kanagatlandyryp biler. Klassiki döwrebap dizaýn öýüňize ýakymly atmosfera getirýär.

 • Chandelier Lamp LED Pendant Lamp Remote Control Hanging Lamp Nordic Shape Light

  Çyra lampasy LED maýatnik çyrasy uzakdan dolandyryş asma çyrasy Demirgazyk şekilli çyra

  “Nordic minimalist” dizaýny bilen “LED” çyra çyrasy.Kulon çyrasynyň hemmesi ýylylygyň ýaýramagy we ýeňil agramy bolan alýumin materialdan ýasalýar.Täzeçillik optiki dizaýn we ýönekeý geometrik şekiller bilen bu çilim, oňaýly atmosfera parlaklygy getirmek we otagyň daş-töweregini ýokarlandyrmak üçin häsiýet goşmak üçin ajaýyp eserdir.Bu çylşyrymly maýatnik çyrasy ýaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly we ýaşaýyş otaglary, naharhanalar, kafeler, studiýalar we belentlikler ýaly häzirki zaman ýerlerinde iň oňat görünýär.

 • Modern table light metal wireless table lamp|Rechargeable LED Table Lamp

  Döwrebap stol ýeňil metal simsiz stol çyrasy | Zarýad berilýän LED stol çyrasy

  8-10 sagat ýokary hilli yşyklandyryş üçin häzirki zaman Stol çyrasyny ulanmak Dikeldilýän LED stol çyrasy.Üýtgeşik şekil, 3 basgançakly el degirme, innowasion optiki dizaýn we geometrik ýönekeýlik.Bu stol çyrasy ýaşaýyş otagy, aýdym-saz zolagy, kempir, gezelenç we syýahat we ş.m. üçin ajaýypdyr.

 • Glass lamp shade nordic light ceiling lamp modern lighting for home mounted

  Aýna çyranyň kölegesi, demirgazyk çyra potolok çyrasy, öýde oturdylan döwrebap yşyklandyryş

  Dükanlarymyzyň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly borjuňyzy alyň;Müşderilerimiziň ösüşini öňe sürmek bilen yzygiderli ösüş gazanmak;Müşderileriň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşyna öwrüliň we Zawodyň mahabatlandyryjy Hytaý metal örtük çyrasy / metal maýatnik çyrasy üçin alyjylaryň gyzyklanmalaryny hasam artdyryň, ýakyn wagtda özara goşmaça peýdalara baglylykda gatnaşmagyňyzy mähirli garşylaýarys.

  Zawodyň mahabatlandyryş hytaý maýatnik çyrasy, potolok çyrasy, Geljekde umumy ösüş we dünýädäki ähli müşderilerimize satuw hyzmatyndan soň has ýokary hilli we has tygşytly önümleri we çözgütleri hödürlemegi wada berýäris. has ýokary peýdasy.

 • Adjustable angle Surface Mounted Lamp For Home Spot Light Led Spotlight Led Ceiling Light Indoor wall lamp

  Öý nokatlary üçin sazlanylýan burç faceerüsti gurnalan çyra

  Gysga silindr görnüşli pivot kelleleri bilen tegelek burçly çuň gönüburçly tabakda ýerleşýän köp lampaly çyzykly çyra zolaklary.Bu yşyk çyrasy aşhanalar üçin amatlydyr, nirede goşmaça yşyk gerek bolsa, ýagtylygy nirä gerekdigini görkezmek üçin sazlap bilersiňiz.Ony potolokda ýa-da diwarda ulanmagy saýlap bilersiňiz.

 • Luxury Living Room Light

  Lýuks ýaşaýyş otagynyň çyrasy

  MPLT tarapyndan öndürilen pol çyrasy özüne çekiji özboluşly görnüşi we ajaýyp yşyklandyryşy bilen özüne çekiji, ajaýyp wizuallar bilen häzirki zaman ussatlygyny äşgär edýär.Haýran galdyryjy döredijilik, dizaýn we tehnologiýanyň hakykatdanam ajaýyp nikasydyr.Bu lampa diňe ýokary hilli yşyklandyryş berýän pol çyrasy däl.Şeýle hem, içerki giňişlige çeper täsir galdyrýan we adamlar bilen binagärlik bezeginiň arasynda emosional baglanyşygy döredýän vitrinadyr.Öňdebaryjy optiki in engineeringenerçilik arkaly ýagtylygyň ajaýyplyklaryny belläp, arassa görnüşde çylşyrymly görnüşi hödürleýär.Wizual taýdan özüne çekiji yşyklandyryş, oňaýly gurşaw we arassa ünsi goşa utgaşdyrmagy üpjün edýär.

  Formany azaltmak we jikme-jikliklere barlyşyksyz üns bermek bilen Sento Terra nemes dizaýneriniň görüş ýönekeýligi we in engineeringenerçilik ussatlygy ugrundaky gözlegini dowam etdirýär.Onuň ajaýyp dizaýny, minimalistik estetikanyň arassa aňlatmasyny nygtaýar, ýaşaýyş jaýy, ýatylýan otag ýa-da ofis bolsun, ony häzirki zaman şertlerine garyşdyrmaga kömek edýär.

 • Nordic modem LED floor Lamp 28W indoor floor light

  Demirgazyk modemli LED pol çyrasy 28W ýapyk poluň çyrasy

  Firmamyz ähli sarp edijilere birinji derejeli önümler we satuwdan soňky iň kanagatlanarly hyzmatlar bilen wada berýär.Täze geliş Hytaý Hytaýyň ýapyk bezegi Tube Light New Design LED burç pol çyrasy üçin yzygiderli we täze sarp edijilerimizi bize garşy alýandyklaryny mähirli garşylaýarys, kompaniýamyz müşderilere bäsdeşlik nyrhynda ýokary we durnukly ýokary hilli önümler hödürlemäge we her bir müşderini kanagatlandyrýar. önümler we hyzmatlar.

  Täze geliş Hytaý Hytaý LED burç pol çyrasy, ýönekeý LED burç pol çyrasy, harytlarymyz esasan günorta-gündogar Aziýa Euroewro-Amerika eksport edildi we ähli ýurda satyldy.Ajaýyp hiline, amatly bahasyna, iň gowy hyzmatyna baglylykda, daşary ýurtly müşderilerden gowy seslenme aldyk.Has köp mümkinçilikler we peýdalar üçin bize goşulmak üçin hoş geldiňiz.Dünýäniň dürli künjeklerinden gelen müşderileri, işewür birleşikleri we dostlary biziň bilen habarlaşyp, özara bähbitler üçin hyzmatdaşlygy gözleýäris.

 • 3W clip lamps bedroom beside clamp light kids reading room on off switch table light

  3W gysga lampalar ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar öçürilen stol çyrasy

  Gara kölegeli bu iş çyrasy, islendik ýerde we islendik hadysada ulanmak üçin döredilen amaly we ajaýyp köpugurly klip çyrasydyr.LED stol çyrasy aňsatlyk bilen gurlup, stol ýa-da tekjeler ýaly dürli mebellere dakylýar we ýyly, salkyn we gündizine sazlanylýan ýagtylyk we reňk temperaturasy bilen üç derejeli garalama bolýar.Çeýe gozenek boýny we gaplanan rezin bilen güýçli gysgyç islendik ýerde ýagtylyk berýär we berk klip gurmagy aňsatlaşdyrýar.Stol giňligi bilen, zerur ýerlere ýagtylygy gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Çukurda ýa-da çagalar ýatylýan otagda ulanmak üçin amatly bu iş çyrasy, garaýagyz plastmassa we metal boýny bolup, köpugurlylygy we çeýeligi goşýar, ony örän amatly we özüne çekiji edýär.Bu yşyk çyrasy öýe ýa-da edara ajaýyp we amaly goşundy.

 • E27 traditional design table lamp wireless charging for phone desk lamp with USB Charging Port

  USB zarýad porty bilen telefon stol çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

  USB porty we simsiz zarýad bermek E27 adaty dizaýn stoly, telefon stoly üçin simsiz zarýad bermek
  Bu çyrany dizaýn edenimde, köplenç köne zawodlardan ylham aldym we bu duýgyny öýe getirmek isledim.Metaldaky uly lampa, içindäki ýalpyldawuk krem ​​bilen tapawutlanýar.Bu, uly jikme-jiklikler bilen birlikde, senagat duýgusyny döredýär.

  USB zarýad beriş portlary bilen simsiz zarýad beriş çyralary enjamlaryň köpüsine laýyklygy bilen bellidir.Diýmek, iň soňky simsiz zarýad beriş çyrasy bilen, “Samsung Galaxy” we “iPhone” ýaly dürli “Qi” enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz, çyralar hem güýçli we dürli ýagtylyk derejesine çenli öçürilip bilner;şonuň üçin size has laýyk bolar.Mundan başga-da, olar gaty güýçli we täsirli, her giňişlikde yşyklandyryşy gowulandyrýarlar.Gowy habar, bu yşyklar ýokary hilli materiallardan ýasalanlygy sebäpli gaty berkdir.

 • Metal LED Table Lamp Eye protect Dimmable Reading Night Light Acrylic lamp shade touch dimmer bedside lamp

  Metal LED stol çyrasy Göz, öçürip bolýan gijeki ýagtylygy goraýar Akril çyranyň kölegesi, garaňky düşek çyrasy

  Ol poslamaýan polatdan ýasalan üçburç bazadan we çarçuwadan durýar.3 baldakda 3 sany atlas aýna çigildem bar.3 yşyklandyryş pozisiýasyna mümkinçilik berýän açyk / öçürmek düwmesi bar.Her aýna kölege poslamaýan polat bazanyň içinde demir pru springina halkasy bilen ygtybarly saklanýar.

 • Modern Surface Mounted Ceiling Light Led Ceiling Lamp Nordic light Round shape

  Döwrebap ýerüsti oturdylan potolok çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil

  MPLT tegelek LED halkaly maýatnik çyrasy, iki taraplaýyn yşyklandyryş simmetriýasy bilen öýüňize moda gülläp ösýär.Energiýany tygşytlaýan halka maýatnik çyrasy, şol bir wagtyň özünde giňişligiňizi ýakyp, ajaýyp potolok aksentini döredýän gatlakly gurşaw bilen ünsi we haýranlygy özüne çekýär.

  Döwrebap yşyklandyryş tehnologiýasyny, innowasion optiki dizaýny we geometrik ýönekeýligi öz içine alýan MPLT tegelegi, amatly gurşaw üçin şöhle saçýan we otagyň öwüsginini ýokarlandyrmak üçin birneme häsiýet goşýan ajaýyp eserdir.Residentialaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly bu ajaýyp maýatnik, beýlekiler bilen bir hatarda ýaşaýyş otaglary, naharhana, restoran, kafe, restoran, studiýa we belentlik ýaly häzirki zaman ýerlerinde has gowy görünýär.

12Indiki>>> Sahypa 1/2