• habarlar_bg

Habarlar

 • Ofis yşyklandyryş enjamlaryny nädip saýlamaly?

  Ofis yşyklandyryş enjamlaryny nädip saýlamaly?

  Ofis giňişligini yşyklandyrmagyň maksady işgärlere iş wezipelerini ýerine ýetirmek we ýokary hilli, amatly ýagtylyk gurşawyny döretmek üçin zerur yşyk bermekdir.Şonuň üçin ofis giňişligine bolan isleg üç nokada çenli peselýär: funksiýa, amatlylyk we ykdysadyýet.1. Floresan lampalar şou ...
  Koprak oka
 • Villa yşyklandyryş dizaýny üçin diňe şu sekiz boşlugy almaly

  Villa yşyklandyryş dizaýny üçin diňe şu sekiz boşlugy almaly

  Villa yşyklandyryş dizaýny üçin, yşyklandyryş funksiýasy we ylmy saglyk hakykatdanam sazlaşykly bolar ýaly, ýagtylygy nädip gurmaly we tertipleşdirmeli?Jemläp aýtsam, willalaryň meýdany adatça has uludyr we akkordi diýip häsiýetlendirsek düşünmek has aňsat bolar diýip pikir edýärin ...
  Koprak oka
 • Üç görnüşli lampanyň aýratynlyklary we saýlama usullary girizildi

  Üç görnüşli lampanyň aýratynlyklary we saýlama usullary girizildi

  Her kimiň maşgala bezeginde esasy bezegden başga-da, iň esasy zat, umumy öý bezegi stili bilen mebel we lampalary saýlamakdyr.Çyralaryň we çyralaryň dürli görnüşleri bar, ýöne hersiniň hem öz aýratynlyklary bar.Nädip etmelidigimiz hakda köp zat bilmezligimiz mümkin ...
  Koprak oka
 • Öý bezegi - ýagtylygy saýlamagyň möhüm maslahatlary

  Öý bezegi - ýagtylygy saýlamagyň möhüm maslahatlary

  Öý stolunyň çyralaryny we lampalaryny ulanmak gutulgysyz.Çyralaryň we çyralaryň otag bezeginiň esasy zatlarydygyny aýdyp bolar.Dürli lampalar dürli ýerli ýerlerde dürli funksiýalara eýedir we häsiýetleri başga.Markada çyralaryň we çyralaryň köp görnüşi bar ...
  Koprak oka
 • Diwar çyrasy näme?

  Diwar çyrasy näme?

  Diwar çyrasy içerki diwaryň kömekçi yşyklandyryjy bezeg çyralaryna, köplenç süýtli aýna çyrasy bilen oturdylýar.Çyra lampasynyň güýji takmynan 15-40 watt, ýeňil owadan we sazlaşykly, esasanam täze durmuşa çykan otag üçin daşky gurşawy owadan we baý bezäp biler.Diwar çyrasy oturdyldy ...
  Koprak oka
 • Şift çyralary bilen tanyşlyk

  Şift çyralary bilen tanyşlyk

  Şift çyrasy çyranyň bir görnüşidir, adyndan görnüşi ýaly, çyranyň üstündäki tekizlik sebäpli, gurnamanyň aşagy potol lampasy diýilýän üçege doly birikdirildi.Çyra çeşmesi adaty ak lampa, floresan lampa, ýokary güýçli gaz çykaryjy lampa, halogen wolfram çyrasy, LE ...
  Koprak oka
 • Öý yşyklandyryş dizaýnynyň rasionallygyna nädip baha bermeli

  Öý yşyklandyryş dizaýnynyň rasionallygyna nädip baha bermeli

  Yşyklandyryş duýgy we dil bilen bir zat.Eger ýerlikli düzülen bolsa, durmuşyňyzy, işiňizi we okuwyňyzy gaty amatly we aňsatlaşdyrar.Munuň tersine, wagtal-wagtal sizi biynjalyk eder, hatda öý yşyklandyryşynda ýüze çykýan fiziki we akyl saglygyňyza täsir eder ...
  Koprak oka
 • Bu ýatylýan otag yşyklandyryş dizaýn gollanmasy ukusyzlygy bejermek üçin döredildi

  Bu ýatylýan otag yşyklandyryş dizaýn gollanmasy ukusyzlygy bejermek üçin döredildi

  Gijä galmagyň zyýany hakda has köp zat aýtmak hökman däl we bu ýerde gaýtalamarys.Şeýle-de bolsa, köp adamyň bilgeşleýin gijä galmaýandygyny, hatda gaty ir ýatýandygyny-da inkär edip bilmeris, ýöne dürli sebäplere görä henizem çalt uklap bilmeýärler.Şonuň üçin p.
  Koprak oka
 • Yşyklandyryş enjamlaryny nädip saýlamaly?

  Yşyklandyryş enjamlaryny nädip saýlamaly?

  Yşyklandyryş we yşyklandyryş, adaty sarp edijiler hökmünde köp ýyl bäri bar bolan pudak bolsa-da, elmydama şeýle ýaşamaga şübhelenýäris.Bir tarapdan, häzirki çyralar stil, şekil, görnüş we ýagtylyk çeşmesiniň parametrleri taýdan has çylşyrymlaşýar we dürli-dürli bolýar ...
  Koprak oka
 • Çilimi nädip saýlamaly?

  Çilimi nädip saýlamaly?

  1. Aýratynlyklar Çilimler otaglar üçin amatly.Çilimleriň iň köp nagyşlary bar, köplenç Europeanewropa görnüşindäki şemdan çilimler, hytaý stilindäki çilimler, hrustal çilimler, pergament çilimleri, moda çilimleri, konus örtükli çyralar, tekiz örtük çyrasy ...
  Koprak oka
 • Reňk temperaturasynyň syryna düşüniň

  Reňk temperaturasynyň syryna düşüniň

  Näme üçin şol bir bezeg dizaýny, ýöne täsiri gaty üýtgeşik?Elbetde, olaryň hemmesi bir materialdan ýasalan mebel, näme üçin beýleki adamlaryň mebelleri has ösen görünýär?Şol çyralar we çyralar bilen beýleki adamlaryň öýleri ajaýyp, ýöne öz öýüňiz elmydama b ...
  Koprak oka
 • Çyra yşyklandyryşy

  Çyra yşyklandyryşy

  Bezegde çyralar we çyralar aýrylmaz zat, bezeg elementi däl-de, eýsem durmuşyň iň esasy zerurlyklary.Ilki bilen, emeli yşyklandyryşyň esasy düşünjesi Emeli yşyklandyryş hakda gürleşmek üçin ilki bilen yşyklandyrmagyň esasy düşünjelerine düşünmelidiris: inagtylyk akymy: şöhle saçýan ene ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/6