• habarlar_bg

Habarlar

 • Meksika halkara elektrik sergisine syn

  Meksika halkara elektrik sergisine syn

  2024-nji ýyldaky Meksika halkara elektrik sergisi dünýäniň dürli künjeklerinden köp güýçli üpjün edijileri we alyjylary ýygnan gaty ökde senagat sergisidir.“Expo Eléctrica Internacional es la plataforma de negocios más destacada del sektory eléctrico en Méxi” ...
  Koprak oka
 • Gaýtadan zarýad berilýän stol çyrasy elektrik ýetmezçiligine amatlylyk getirýär

  Gaýtadan zarýad berilýän stol çyrasy elektrik ýetmezçiligine amatlylyk getirýär

  Global energiýa ýetmezçiligi, köp ýurtda elektrik üpjünçiligi ýetmezçilik edýär, elektrik üpjünçiligi wagty günde birnäçe sagat, zarýad berilýän stol çyrasy uly amatlylygy üpjün edýärmi?Hawa, zarýad berilýän stol çyrasy elektrik üpjünçiligi wagty çäkli bolanda amatlylygy üpjün edip biler.Zarýad bermek arkaly energiýa saklap bilýär we t ...
  Koprak oka
 • USB portlary we tok rozetkasy bilen stol çyralarynyň zynjyr ýörelgelerine we howpsuzlygyna düşüniň

  USB portlary we tok rozetkasy bilen stol çyralarynyň zynjyr ýörelgelerine we howpsuzlygyna düşüniň

  Häzirki zaman sanly zamanda stol çyralary häzirki zaman sarp edijileriniň isleglerini kanagatlandyrmak üçin ösmegini dowam etdirýär.USB portlarynyň we tok rozetkalarynyň birleşmegi bilen bu yşyklar indi diňe ýagtylyk çeşmesi däl;Tehniki zerurlyklarymyz üçin köpugurly enjamlara öwrüldi.Şeýle-de bolsa, aşagynda durmak möhümdir ...
  Koprak oka
 • Akylly düşegiň çyrasynyň işlemegi, yşyklandyrylyşy we hil töwekgelçiligi

  Akylly düşegiň çyrasynyň işlemegi, yşyklandyrylyşy we hil töwekgelçiligi

  Akylly düşek çyralary, amatlylygy, işlemegi we stili üpjün edýän adaty yşyklandyryş üçin häzirki zaman çözgüdi.Dürli seljermeleriň üsti bilen akylly düşekli lampalaryň soňky döwürde meşhur bolandygyny gördük, şonuň üçin bu gün akylly düşekli lampalaryň birnäçe esasy temasy barada gürleşeris.Bu gollanmada w ...
  Koprak oka
 • Stol çyrasy bazarynyň ýerleşişi: akylly stol çyralaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn

  Stol çyrasy bazarynyň ýerleşişi: akylly stol çyralaryna sabyrsyzlyk bilen garaşýaryn

  Akylly öý senagaty soňky ýyllarda meşhurlyk gazandy, sarp edijiler ýaşaýyş ýerlerini gowulandyrmak üçin innowasion, amatly çözgütleri gözleýärler.Akylly stol çyrasy bazaryň ünsüni özüne çeken şeýle önüm.Öňdebaryjy tehnologiýany ýumşak dizaýn bilen birleşdirmek, ...
  Koprak oka
 • Gün açyk yşyklar lomaý gollanma

  Gün açyk yşyklar lomaý gollanma

  Soňky ýyllarda adamlar açyk meýdanlary üçin durnukly we energiýa tygşytly yşyklandyryş çözgütlerini gözlänlerinde gün açyk yşyklar has meşhur boldy.Bagyňyzy, ýoluňyzy ýa-da eýwanyňyzy yşyklandyryň, gün açyk yşyklar amatly we ekologiýa taýdan hödürleýär ...
  Koprak oka
 • Açyk stol çyralarynyň köpelmegi: owadan açyk durmuşy yşyklandyrýar

  Açyk stol çyralarynyň köpelmegi: owadan açyk durmuşy yşyklandyrýar

  Soňky ýyllarda açyk stollar üçin köpugurly we ajaýyp yşyklandyryş çözgütleri hökmünde açyk stol çyralary has meşhur boldy.Funksional we bezeg yşyklandyryşyny üpjün edip bilýän bu yşyklar, howly eýwanlaryndan düşelgelere çenli dürli sazlamalarda ulanyldy.Bu blogda ...
  Koprak oka
 • Bluetooth gürleýjiniň çyralary üçin iň soňky gollanma: innowasiýa, aýratynlyklar we hil standartlary

  Bluetooth gürleýjiniň çyralary üçin iň soňky gollanma: innowasiýa, aýratynlyklar we hil standartlary

  tehnologiýa we innowasiýa biziň durmuşymyza öwrülişigi dowam etdirýär.Soňky ýyllarda meşhurlyk gazanan bir täzelik, Bluetooth gürleýjiniň stol çyrasy.Bu köptaraply enjam stol çyrasynyň, Bluetooth gürleýjisiniň we öçmeýän gijeki yşyk, maki ...
  Koprak oka
 • Açyk gün simsiz stol çyrasy - açyk kempir üçin iň gowy ýoldaş

  Açyk gün simsiz stol çyrasy - açyk kempir üçin iň gowy ýoldaş

  Daşky giňişligiňize nepislik we işleýiş goşmak isleýärsiňizmi?Gün stolunyň çyralary iň gowy saýlawyňyzdyr.Bu innowasiýa we ekologiýa taýdan arassa yşyklandyryş çözgütleri, eýwanyňyzy, bagyňyzy ýa-da islendik açyk meýdany yşyklandyrmak üçin ajaýyp.Bu blogda, Gün de-iň peýdalaryny öwreneris ...
  Koprak oka
 • Simsiz zarýad beriş lampalary howpsuzmy?

  Simsiz zarýad beriş lampalary howpsuzmy?

  Göçme we zarýad berilýän stol çyralaryna bolan isleg soňky ýyllarda yzygiderli artýar we yşyklandyryş pudagynda öňdebaryjy kompaniýa hökmünde “Wonled Lighting” önümleriniň howpsuzlygyny we ygtybarlylygyny üpjün etmegi maksat edinýär.Bu blogda, zarýad berilýän deslaryň howpsuzlyk taraplaryna serederis ...
  Koprak oka
 • Livingaşaýyş otagyňyz üçin batareýa bilen işleýän yşyklaryň amatlylygy

  Livingaşaýyş otagyňyz üçin batareýa bilen işleýän yşyklaryň amatlylygy

  Roomaşaýyş jaýy, maşgalanyň ýygnanýan, aragatnaşyk saklaýan we dynç alýan ýeri hökmünde möhüm rol oýnaýar.Şonuň üçin otagyň dizaýny we bezegi amatly we ýyly öý atmosferasyny döretmek üçin möhümdir.Dogry yşyklandyryş dizaýny aýrylmaz ...
  Koprak oka
 • “Exo eléctrica internacional Mexico 2024”

  “Exo eléctrica internacional Mexico 2024”

  Şol bir wagtyň özünde geçirilýän “Meksika” sergisi: “Meksikanyň yşyklandyrylyşy we elektrik energiýasy, gün energiýasy sergisi, awtomatlaşdyryş sergisi 100 + forum çäreleri, minnetdarlyk nahary, alyjy bilen deňeşdirme we ş.m. LED yşyklarymyz üçin has köp 133B-ni görmäge hoş geldiňiz ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/12