• önüm_bg

Aýna çyranyň kölegesi Demirgazyk çyra potolok çyrasy, öýde oturdylan häzirki zaman yşyklandyryş

Gysga düşündiriş:

Dükanlarymyzyň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly borjuňyzy alyň;müşderilerimiziň ösüşini öňe sürmek bilen yzygiderli ösüş gazanmak;Müşderileriň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşy bolmak we “Factory Promotional China Metal” üçin alyjylaryň gyzyklanmalaryny artdyrmakŞift çyrasy/ Metal maýatnik çyrasy, ýakyn wagtda özara goşmaça peýdalara baglylykda gatnaşmagyňyzy mähirli garşylaýarys.

Zawodyň mahabaty HytaýKulon çyrasy, Şift çyrasy, Geljekde umumy ösüş we has ýokary peýda üçin dünýädäki ähli müşderilerimize satuw hyzmatyndan soň has ýokary hilli we has tygşytly önümleri we çözgütleri hödürlemegi wada berýäris.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

2
3
1
1
1
(2)
细节 (4)

Aýna çyranyň ýokary hilli kölegesi Demirgazyk yşyk potolok çyrasy öýde oturdylan häzirki zaman yşyklandyryş

1) 4G uzakdan dolandyrmak we bDogry

2) “Led 3000K” ulanyjylaryň isleglerine görä kanagatlanarly ýagtylygy sazlamak üçin garalama funksiýasyna eýedir

3) livingaşaýyş otagynda we beýleki ýapyk ýerlerde ulanylyp bilner

4) Reňki bolup biler: alýumin + demir + ak reňkli aýna çyrasy

Ölçegi (MM) 15 * 320 * 110
Kuwwat (W) 40
Gaplamak karton
Şekil gönüburçly
şahadatnama

Üpjünçilik ukyby

Aýda 100000 bölek / bölek

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary

karton

Port

Şençzhenen

Netijelilik (lm / w) 80
Giriş naprýa .eniýesi (V) 220-240V
IP standarty 20
Kepillik () yl) 3 ýyl
Stili guruň Faceerüsti gurnalan

Wonledlight çyralarynda GS, CE, RoHS, REACH, SAA, CUL, TUV we beýleki abraýly şahadatnamalar bar.

Çyralaryň ýokary hilli we dogry bahasy bilen.Önümçiligiň öňdebaryjy gözleg we gözleg tehniki topary önümiň öndürijiligini yzygiderli gowulandyrýar we üýtgeýän bazaryň yşyklandyryş öndürijisine bolan islegleri kanagatlandyrmak üçin aşa önümleri öndürýär, yşyklandyryjy enjamlary, stol çyralaryny, pol lampalaryny, diwar lampalaryny, maýatniklerini 13 ýyl köp satýar. we sport çyralary.Ajaýyp üpjünçilik zynjyryny utgaşdyrmak prosesi we mehanizmi bilen, üpjünçiligi we islegi çalt utgaşdyryp we deňeşdirip biler, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmagy amala aşyryp biler we müşderiler üçin gymmatlyk döredip biler.

img

Daşary ýurtda yşyklandyryjy öndüriji bolsaňyz, çyralar we yşyklandyryş enjamlary üçin iň gowy saýlan çyra.Sebäbi Hytaý zawodynyň dünýädäki zawod dünýäsidigini hemmeler bilýär.Qualityokary hilli we ýokary önümçilik kuwwatyny öndürmek we bäsdeşlik bahasy we gowy hyzmat üçin awtomatiki önümçilik bilen işlemek.

öndüriji

Satuw toparymyzyň güýçli we hünärli ýokary kär derejesi, elmydama 36 sagat siziň bilen bile bolar.Yşyklandyryş enjamlarynyň hünärmen goldawyna mätäç wagtyňyz islendik wagt biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň