• habarlar_bg
 • Aýna çyranyň kölegesi Demirgazyk çyra potolok çyrasy, öýde oturdylan häzirki zaman yşyklandyryş

  Aýna çyranyň kölegesi Demirgazyk çyra potolok çyrasy, öýde oturdylan häzirki zaman yşyklandyryş

  Dükanlarymyzyň ähli talaplaryny kanagatlandyrmak üçin doly borjuňyzy alyň;müşderilerimiziň ösüşini öňe sürmek bilen yzygiderli ösüş gazanmak;Müşderileriň iň soňky hemişelik hyzmatdaş hyzmatdaşy bolmak we “Factory Promotional China Metal” üçin alyjylaryň gyzyklanmalaryny artdyrmakŞift çyrasy/ Metal maýatnik çyrasy, ýakyn wagtda özara goşmaça peýdalara baglylykda gatnaşmagyňyzy mähirli garşylaýarys.

  Zawodyň mahabaty HytaýKulon çyrasy, Şift çyrasy, Geljekde umumy ösüş we has ýokary peýda üçin dünýädäki ähli müşderilerimize satuw hyzmatyndan soň has ýokary hilli we has tygşytly önümleri we çözgütleri hödürlemegi wada berýäris.

 • Aşakdan uzaldylan LED diwar ýuwujy ýeňil panjara çyzykly çyralar taslamasy

  Aşakdan uzaldylan LED diwar ýuwujy ýeňil panjara çyzykly çyralar taslamasy

  WonledÇyra çyrasybelli bir ýerleri ýa-da zatlary görkezmek üçin ulanyp boljak ýokary hilli yşyklandyryş guralydyr.Düzülip bilinýän ünsi we ugry bilen ýiti we takyk üpjün edýäryşyklandyryşislendik giňişligiň umumy gurşawyny güýçlendirýär.Çyranyň çyrasy çeper eserleri, harytlary ýa-da binagärlik jikme-jikliklerini görkezmek üçin ajaýyp bolup, täjirçilik we ýaşaýyş jaýlary üçin meşhur saýlama bolýar.

 • “Spotlight Led COB” täjirçilik yşyklandyryjy “Boom Surface” myhmanhananyň yz çyrasy

  “Spotlight Led COB” täjirçilik yşyklandyryjy “Boom Surface” myhmanhananyň yz çyrasy

  Wonirlenen LED çyra çyralary çeýe sazlanyp bilinýän kellelerden ybarat: yşyk şöhleleri islän wagtyňyz degişli ugra sazlanyp bilner.Çydamly we gurnamak aňsat: potolok çyrasy armatura metaldan ýasalyp, ýapyk we gurak ýerler üçin bahalandyrylan mat gara reňkli.

 • LED potolok çyrasy uzakdan dolandyrmak Bezeg otagy üçin häzirki zaman lýuks

  LED potolok çyrasy uzakdan dolandyrmak Bezeg otagy üçin häzirki zaman lýuks

  Bu LED potolok lampasynyň materialy pes açar we kaşaň stili wizual görnüşde görkezýän plastmassa + metal bolup, otag, ýatylýan otag we aşhana ýaly ýapyk yşyklandyryş üçin ulanylyp bilner.

  Oorapyk potolok çyrasy stil taýdan gaty üýtgeşik we göni potolokda oturdylyp bilner.Bu bezeg potolok çyrasy, ak çyrany goşmak bilen, tutuşlygyna inedördül bolup, giňişlige ýagty we giň duýgy berýär.

  Döwrebap potol lampalaryny uzakdan dolandyrmak arkaly öçürip bolýar, sazlap bolýar we hili kepillendirilýär.

 • Livingaşaýyş jaýynda yşyklandyryjy potolok lampa metal dokumasy halogen lampa E26 / 27 ulanylyp bilner

  Livingaşaýyş jaýynda yşyklandyryjy potolok lampa metal dokumasy halogen lampa E26 / 27 ulanylyp bilner

  LED potolok çyrasy tutuşlygyna häzirki zaman stiline eýe.Bu bezeg çyrasy otagda oturdylsa, otag has ýagty bolar.

  Roomaşaýyş otagynyň potolok lampasy E26 halogen lampasyny kabul edýär, bahasy birneme ýerlikli, yşyklandyryş ýeterlik we ýagtylygy sazlap bolýar.

  Bedatylýan otagda oturdylan bolsa, bu potolok çyrasyny ýakanyňyzda çyranyň üstündäki çyzyklar yşyklanar we tutuş ýatylýan otag gaty owadan görüner.

 • LED potolok çyrasy, otag üçin amatly häzirki zaman stili

  LED potolok çyrasy, otag üçin amatly häzirki zaman stili

  Bu potolok çyrasynyň ululygy D600 * H400mm bolup, özleşdirmegi goldaýar.

  Bu LED potolok lampasy bilen goldanýan giriş naprýa 220eniýesi 220-240V, hyzmat möhleti 30 000 sagada çenli we üç ýyl kepillik berilýär.

  Bu öçmeýän potolok çyrasynyň reňk temperaturasy 3000-6000K, reňk görkeziji indeks 80, ýagtylygy uzakdan dolandyrmak arkaly sazlap bolýar.

  Bu döwrebap stil bezeg çyrasy myhman otagy we myhmanhana üçin amatlydyr.

  Bu otag çyrasy plastmassa + metal materiallardan peýdalanýar.

  Bu yşyk köpük + kartondan gaplanýar.

 • Şift yşyk çyrasy Lýuks ýapyk yşyklandyryş üzüm yşyklandyryş ýaşaýyş otagynyň dizaýn çyrasy

  Şift yşyk çyrasy Lýuks ýapyk yşyklandyryş üzüm yşyklandyryş ýaşaýyş otagynyň dizaýn çyrasy

  Ajaýyp we rustiki görnüşli ajaýyp çyra çyrasy, bu potolok çyrasy gadymy rustiki retro görnüşine eýe we häzirki zaman öý bezeginiň yşyklandyrylyşyna laýyk gelýär.Şiftiň yşyklandyrylyşy sazlanýar, bu ýagty şöhläni takyk ugrukdyrmaga we ýagtylyk gerek ýerinde ýagtylandyrmaga mümkinçilik berýär.Orta asyryň, häzirki zaman, häzirki zaman, senagat ýaly dürli öý yşyklandyryş stilleri bilen gabat gelip biler.Öýüňizi yşyklandyrmak we bezemek üçin elbetde iň gowy saýlaw.

 • Döwrebap ýerüsti oturdylan üçek çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil

  Döwrebap ýerüsti oturdylan üçek çyrasy Led üçek çyrasy Demirgazyk çyra tegelek şekil

  MPLT tegelek LED halka maýatnik çyrasy, iki taraplaýyn yşyklandyryş simmetriýasy bilen öýüňize moda gülläp ösýär.Energiýany tygşytlaýan halka maýatnik, şol bir wagtyň özünde giňişligiňizi ýakyp, ajaýyp potolok aksentini döredýän gatlakly gurşaw bilen ünsi we haýranlygy özüne çekýär.

  Döwrebap yşyklandyryş tehnologiýasyny, innowasion optiki dizaýny we geometrik ýönekeýligi öz içine alýan MPLT Circle, amatly gurşaw üçin şöhle saçýan we otagyň öwüşginini ýokarlandyrmak üçin birneme häsiýet goşýan ajaýyp eserdir.Residentialaşaýyş we täjirçilik goşundylary üçin amatly bu ajaýyp maýatnik, beýlekiler bilen bir hatarda ýaşaýyş otaglary, naharhana, restoran, kafe, restoran, studiýa we belentlik ýaly häzirki zaman ýerlerinde has gowy görünýär.