• habarlar_bg

Kompaniýa habarlary

 • “Exo eléctrica internacional Mexico 2024”

  “Exo eléctrica internacional Mexico 2024”

  Şol bir wagtyň özünde geçirilýän “Meksika” sergisi: “Meksikanyň yşyklandyrylyşy we elektrik energiýasy, gün energiýasy sergisi, awtomatlaşdyryş sergisi 100 + forum çäreleri, minnetdarlyk nahary, alyjy bilen deňeşdirme we ş.m. LED yşyklarymyz üçin has köp 133B-ni görmäge hoş geldiňiz ...
  Koprak oka
 • Güýz Gonkong sergisine syn

  Güýz Gonkong sergisine syn

  27-nji oktýabrdan 30-njy oktýabr aralygynda Gonkongyň Wan Çaý konwensiýasy we sergi merkezinde 2023-nji ýyldaky halkara güýz yşyklandyryş sergisi resmi taýdan geçirildi.Kanton ýarmarkasyna syýahatyny üstünlikli tamamlandan soň, Wonled Lighting ýaryşlaryny dowam etdirer ...
  Koprak oka
 • Ine, siziň üçin iň gowy 10 özüne çekiji yşyklandyryş tendensiýasy

  Ine, siziň üçin iň gowy 10 özüne çekiji yşyklandyryş tendensiýasy

  Söwda yşyklandyryjy çilim we maýatnik çyrasy üçek çyrasy diwar çyrasy çyra pol pol ýagty gün şöhlesi We Dongguan Wonled yşyklandyryş kärhanasy, ýapyk yşyklandyryşyň ussat dizaýneri we öndürijisi ...
  Koprak oka
 • Gonkong halkara yşyklandyryş ýarmarkasy (Güýz neşiri) 25-nji

  Gonkong halkara yşyklandyryş ýarmarkasy (Güýz neşiri) 25-nji

  Gonkong halkara yşyklandyryş ýarmarkasy (Güýz neşiri) 25-nji 27-30 OKT 2023 Gonkongyň konwensiýa we sergi merkezi Gonkongyň halkara yşyklandyryş ýarmarkasynda (güýz neşiri) Easte-den 100-den gowrak alyjy bilen duşuşdy ...
  Koprak oka
 • 2023-nji ýyldaky yşyklandyryş sergisine ser salanymyzda, WOND LED yşyk sahnasy “ýakylýar”!

  2023-nji ýyldaky yşyklandyryş sergisine ser salanymyzda, WOND LED yşyk sahnasy “ýakylýar”!

  9-12-nji iýunda 2023-nji ýyldaky Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi (yşyklandyryş sergisi) uly dabara bilen geçirildi.yşyklandyryş sergisi global täsire eýe bolan giňişleýin yşyklandyryş sergisidir we bu ýyl hem taryhdaky iň uly masştabdyr.Wonled ýeňil önümler we toplumlaýyn çözgütler ...
  Koprak oka
 • Wonled ýagtylyk Dünýäni ýagtylandyrsyn

  Wonled ýagtylyk Dünýäni ýagtylandyrsyn

  Wonled çyra, “iň owadan şäher” hökmünde tanalýan Dongguan şäheriniň Çingxi şäherinde ýerleşýär.Ininping dagy, Çingxi, Zhangmutou we Siegang ýaly üç şäheri owadan gurşaw we arassa howa bilen baglanyşdyrýar.Geografiki ýerleşişi Huizhou we Şençzhenen bilen ýanaşyk, ...
  Koprak oka
 • Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi 2023

  Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi 2023

  Çakylyk sergisi |Wonledlight sergisi 2023 Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisinde 2023-nji ýylyň 9-12-nji iýunynda Wanledlight sergisi Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisine (Guangya sergisi) gatnaşmaga çagyryldy.Wonledlight sergisi sergide peýda bolar ...
  Koprak oka
 • 14 ýyllyk taryhy bolan yşyklandyryş fabriginiň nähili bolýandygyny bilýärsiňizmi?

  14 ýyllyk taryhy bolan yşyklandyryş fabriginiň nähili bolýandygyny bilýärsiňizmi?

  Bu gün hytaý yşyklandyryş fabrigini paýlaşmak isleýärin.Zawodymyza “Dongguan Wonled” yşyklandyryş kompaniýasy çäklendirilen diýilýär. Zawodymyzyň 2008-nji ýyldan şu güne çenli yşyklandyryş pudagynda 14 ýyllyk tejribesi we taryhynyň bardygyny bilýärsiňizmi? Bu yşyklandyryş pudagy üçin gaty seýrek.Biziň ýoldaşymyzy görýärsiňiz ...
  Koprak oka
 • Professional ýapyk yşyklandyryş Asyl öndüriji-dizaýn we ösüş, OEM / ODM kabul edildi

  Professional ýapyk yşyklandyryş Asyl öndüriji-dizaýn we ösüş, OEM / ODM kabul edildi

  “Dongguan Wonled Lighting Co., Ltd.” ýapyk yşyklandyryş pudagy bilen 14 ýyl bäri meşgullanýar company Kompaniýamyzy stol çyralaryny ýöriteleşdiriji zawod hökmünde tanatýandygymyza buýsanýarys.Aşakdaky artykmaçlyklarymyz bar: Dizaýn topary: Tejribeli dizaýn bar ...
  Koprak oka
 • Çalt, hünärmen we ygtybarly logistika

  Çalt, hünärmen we ygtybarly logistika

  “Dongguan Wonled Lighting Co., Ltd.” köp sanly hünärmen ekspeditorlar bilen hyzmatdaşlyk etdi.Bizde doly logistika üpjünçiligi ulgamy bar.Deňiz, howa, gury ýer, demir ýol we ş.m. ýaly dürli iberiş ýollaryny üpjün edip bileris, şonuň üçin her bir müşderiniň harytlary wada berlen möhletde ygtybarly we ygtybarly almagyny üpjün edip bileris ...
  Koprak oka
 • Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi 2019

  Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi 2019

  Bu ýerde Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisine taýýarlyk görmek üçin möhüm we peýdaly maglumatlary tapyp bilersiňiz.2019-njy ýylyň Guanç Guangzhouou halkara yşyklandyryş sergisi (GILE) dünýädäki l ...
  Koprak oka
 • Sfera detektoryny birleşdirmek LED synag ulgamy

  Sfera detektoryny birleşdirmek LED synag ulgamy

  Sfera detektoryny birleşdirmek Led synag ulgamy.Şift çyralary, stol çyralary, pol çyralary, diwar çyralary, maýatnik we sport çyrasy üçin birleşdirilen sfera detektoryny synag ulgamy....
  Koprak oka