• habarlar_bg
 • USB zarýad porty bilen telefon stoly çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

  USB zarýad porty bilen telefon stoly çyrasy üçin E27 adaty dizaýn stol çyrasy simsiz zarýad

  USB porty we simsiz zarýad E27 adaty dizaýn stoly lam, telefon stoly üçin simsiz zarýad
  Bu çyrany dizaýn edenimde, esasan köne zawodlardan ylham aldym we bu duýgyny öýe getirmek isledim.Metaldaky uly lampa, içindäki ýalpyldawuk krem ​​bilen tapawutlanýar.Bu, uly jikme-jiklikler bilen birlikde, senagat duýgusyny döredýär.

  USB zarýad portlary bilen simsiz zarýad çyralary enjamlaryň köpüsine laýyklygy bilen bellidir.Diýmek, iň soňky simsiz zarýad beriş çyrasy bilen, “Samsung Galaxy” we “iPhone” we ş.m. ýaly dürli “Qi” enjamlaryna zarýad berip bilersiňiz. Çyralar hem güýçli we dürli ýagtylyk derejesine çenli öçürilip bilner;şonuň üçin size has laýyk bolar.Üstesine, olar gaty güýçli we täsirli, her giňişlikde yşyklandyryşy gowulandyrýarlar.Gowy habar, bu yşyklar ýokary hilli materiallardan ýasalanlygy sebäpli gaty çydamly.

 • 3W gysgyç çyralary ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar otagy öçürilen stol çyrasy

  3W gysgyç çyralary ýatylýan otag, gysgyç çyrasynyň ýanynda çagalar otagy öçürilen stol çyrasy

  Gara kölegeli bu iş çyrasy, islendik ýerde we islendik hadysada ulanmak üçin döredilen amaly we ajaýyp köpugurly klip çyrasydyr.“LED” stol çyrasy aňsatlyk bilen gurlup we stol ýa-da tekjeler ýaly dürli mebellere dakylýar we ýyly, salkyn we gündizine sazlanylýan ýagtylyk we reňk temperaturasy bilen üç derejeli garalama bolýar.Çeýe gozenek boýny we gaplanan rezin bilen güýçli gysgyç islendik ýerde ýagtylyk berýär we berk gysgyç gurmagy aňsatlaşdyrýar.Stol giňligi bilen, zerur ýerlere ýagtylygy gönükdirmäge mümkinçilik berýär.Çukurda ýa-da çagalar otagynda ulanmak üçin amatly bu iş çyrasynda gara plastmassa we metal boýny bar, köpugurlylygy we çeýeligi goşýar, ony örän amatly we özüne çekiji edýär.Bu gysga yşyk, öýe ýa-da edara ajaýyp we amaly goşundy.

 • Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

  Gaýtadan zarýad berilýän LED stol çyrasy

  WonledUSB zarýad berilýän stol çyrasyamatly we köptaraply yşyklandyryş çözgüdi.Gurlan zarýad berilýän batareýasy bilen, a ulanyp aňsatlyk bilen güýçlendirilip bilnerUSBkabel.Bu göçme çyra, stoluňyzy ýa-da iş ýeriňizi ýagtylandyrmak üçin ajaýyp wesazlap boljak yşyklandyryşhaçan gerek bolsa.

 • Dikeldilip bilinýän uv dyrnak çyrasynyň göçme stili

  Dikeldilip bilinýän uv dyrnak çyrasynyň göçme stili

  Woneňdizarýad berilýän UV LED dyrnak çyrasy.Bu ykjam we amatly enjam ýolda dyrnak höwesjeňleri üçin niýetlenendir.ÖsenUV yşyklandyryjytehnologiýa, gel dyrnaklaryny netijeli we çalt bejermegi üpjün edýär.Gurlan zarýad berilýän batareýa, salonyň hünärmenleri ýa-da DIY dyrnak sungat işgärleri üçin ajaýyp bolmagy üçin uzak wagtlap ulanylmagyny üpjün edýär.Salonyň ýokary hilli dyrnaklaryny islän wagtyňyz, islendik ýerde alyň!

 • 48 bukjaly LED zarýad berilýän stol çyrasy-batareýa stili

  48 bukjaly LED zarýad berilýän stol çyrasy-batareýa stili

  Qualityokary hilli alýumin we akril materiallardan ýasalan bu stol çyrasy ajaýyp we çydamly bolup, islendik döwrebap öý ýa-da ofis üçin ajaýyp goşundy bolýar.Bu lampanyň tapawutly aýratynlyklaryndan biri, simsiz zarýad bermek ukybydyr.Lightagtylyk, iň az energiýa sarp edip, ýagty we täsirli yşyklandyryş üçin 3W LED ýagtylyk çeşmesini ulanýar.“LED” zarýad berilýän stol çyrasy - Batareýa stilinde 3 derejeli garalama bar, bu bolsa islendik ýagdaýa amatly gurşaw döretmäge mümkinçilik berýär.

 • OEM / ODM oorapyk çyra Quicksand tingiwopis stoly çyrasy Hytaý zawody

  OEM / ODM oorapyk çyra Quicksand tingiwopis stoly çyrasy Hytaý zawody

  Wonled“Quicksand” surat stoly çyrasyöňdebaryjylarymyz tarapyndan takyklyk we döredijilik bilen ýasalanOEM / ODM ýapyk yşyklandyryşHytaýdaky zawod.Bu lampa, aýna göwresinde özüne çekiji çalt täsir ediji funksiýany we çeperçiligi yzygiderli birleşdirýär.Islendik bezegi doldurýan özboluşly howany döredip, reňkleriň we nagyşlaryň haýran galdyryjy oýny bilen giňişligiňizi ýagtylandyryň.Hil ussatlygy we düzülip bilinýän görnüşler bilenstol çyrasyiçerki dizaýnyňyzy ýokarlandyrmak üçin ajaýyp goşundy.Diňe zawodymyzdan yşyklandyryş jadysyny başdan geçiriň.

 • Usb porty bilen “LED” zarýad berilýän stol çyrasy

  Usb porty bilen “LED” zarýad berilýän stol çyrasy

  Wonled LED zarýad berilýän stol çyrasyUSB Porty bilen - stiliň we işlemegiň ajaýyp garyndysy.Bu ýumşak we döwrebap stol çyrasy diňe bir iş ýeriňizi energiýa tygşytlaýjy bilen yşyklandyrmaýarLED yşyklandyryşenjamlaryňyza zarýad bermek üçin amatly USB porty hem bar.Onuň bilengaralmagy tehnologiýa, okamak, öwrenmek ýa-da işlemek üçin bolsun, zerurlyklaryňyza laýyk ýagtylygy aňsatlyk bilen sazlap bilersiňiz.Gurlan zarýad berilýän batareýa, uzak wagtlap simsiz ulanyp biljekdigiňizi üpjün edýär.Täzelik we nepisligi birleşdirýän bu köpugurly we ajaýyp stol çyrasy bilen iş ýeriňizi beýgeldiň.

 • Işletmek / öçürmek LED zarýad berilýän stol çyrasy batareýasy - RGB stili

  Işletmek / öçürmek LED zarýad berilýän stol çyrasy batareýasy - RGB stili

  Woneňiş gazanan “Işletmek / öçürmekLED zarýad berilýän stol çyrasy batareýasy- RGB stili. ”Bu ýumşak we köptaraply stol çyrasy, zähmet çekmek üçin amatly öçürijidir.Ösen LED tehnologiýasynyň kömegi bilen giňişligiňizi janly RGB reňkleri bilen ýagtylandyryň.Dykylan simler bilen hoşlaşyň, sebäbi bu lampa zarýad berilýän batareýa bilen üpjün edilendir we ony öýüňiziň islendik ýerinde goýup bilersiňiz.Amatly agşamyň keýpini düzýärsiňizmi ýa-da bezegiňize reňk öwüşginini goşýarsyňyzmy, biziňRGB görnüşli lampaişlemegi we stili üçin iň oňat saýlawdyr.

 • Öçürmek RGB LED täzeden zarýad berilýän stol çyrasy-IP44 stili

  Öçürmek RGB LED täzeden zarýad berilýän stol çyrasy-IP44 stili

  ON-OFF kommutatorymyzy tanatmakda ýeňiş gazandyRGB LED zarýad berilýän stol çyrasyajaýyp IP44 dizaýnynda.Bu köptaraplystol çyrasyinnowasiýa aýratynlyklaryny ajaýyp estetika bilen birleşdirip, islendik ýapyk ýa-da açyk meýdana ajaýyp goşundy edýär.Kuwwatly 3.7V 1800mAh zarýad berilýän batareýa bilen, bu lampa daş-töweregiňiziň mydama ýyly we çakylykly ýagtylykda ýuwulmagyny üpjün edip, täsirli 6-15 sagat üznüksiz yşyklandyryş hödürleýär.

 • Gün RGB tegelek stol çyrasy - IP44 stili

  Gün RGB tegelek stol çyrasy - IP44 stili

  Wonled Bu ajaýyp we howa çydamly çyra, IP44 reýtingine eýe bolup, açyk howada-da kynlygy üpjün edýär.Gün bilen işleýän, gündizine gün energiýasyny sarp edýär we gijelerine ekologiýa taýdan arassa yşyklandyryş berýär.BilenRGB reňkini üýtgedýärtehnologiýa, islendik keýpiňize ýa-da pursata laýyk reňkleriň spektrini synap görüp bilersiňiz.Häzirki zaman dizaýny we amalyýeti, açyk meýdanyňyza ajaýyp goşant goşýar.Gijeleriňizi ýagtylandyryňGün RGB tegelek stol çyrasy- IP44 stili!

   

 • IP44 LED sensorly öçürilip bilinýän zarýad berilýän stol çyrasy-Type-C zarýad

  IP44 LED sensorly öçürilip bilinýän zarýad berilýän stol çyrasy-Type-C zarýad

  Wonled IP44 bahalyLED duýgur öçürilip bilinýän zarýad berilýän stol çyrasyType-C zarýad bermek bilen - islendik sazlama üçin köptaraply yşyklandyryş çözgüdi.Bu lampa içerde we daşarda ulanmak üçin amatly IP44 suw geçirmeýän reýtingine eýe.Duýgur duýgur dolandyryşlar, ýagtylygyň intensiwligini zerurlyklaryňyza laýyk sazlamaga mümkinçilik berýär.“Type-C” zarýad bermegiň amatlylygy bilen bu lampany çalt we aňsat güýçlendirip bilersiňiz.Spaceumşak we döwrebap ulanyp, giňişligiňizi stil we işleýiş bilen ýagtylandyryňstol çyrasy.

 • Dimmer zarýad berilýän stol çyrasy - IP44 LED duýgur wyklýuçatel

  Dimmer zarýad berilýän stol çyrasy - IP44 LED duýgur wyklýuçatel

  Biziň bilen tanyşdyrmakDimmer zarýad berilýän stol çyrasy- işlemegiň we täzeligiň ajaýyp garyndysy.IP44 LED duýgur wyklýuçatelini görkezip, bu lampa yşyklandyryşa güýçli gözegçilik edýär.Onuň ýumşak dizaýny we göçme tebigaty ony islendik giňişlige köp taraply goşundy edýär.Gurlan zarýad berilýän batareýa bilen, simler kynçylyksyz ajaýyp gurşawdan lezzet alyp bilersiňiz.Dünýäňizi stil we aňsatlyk bilen ýagtylandyryň.“Dimmer Rechargeable” bilen şu gün yşyklandyryş tejribäňizi täzeläňStol çyrasy.

   

1234Indiki>>> Sahypa 1/4