• habarlar_bg

Öý yşyklandyryş dizaýnynyň rasionallygyna nädip baha bermeli

Yşyklandyryş duýgy we dil bilen bir zat.Eger ýerlikli düzülen bolsa, durmuşyňyzy, işiňizi we okuwyňyzy gaty amatly we aňsatlaşdyrar.Munuň tersine, wagtal-wagtal sizi biynjalyk eder, hatda öý yşyklandyryş dizaýnynda görnüp duran fiziki we akyl saglygyňyza täsir eder.

Roomaşaýyş otagy, ýatylýan otag, aşhana we naharhana, okuw otagy,hammam çyralary... Olaryň hersi dürli funksional tabşyryklary ýerine ýetirýär, ýa-da aç-açan we ýagty bolmaly, ýa-da ýyly we tebigy bolmaly.

Şeýlelik bilen, jaý yşyklandyryş dizaýnynyň dürli giňişliklerine salgylanyp boljak prinsipler barmy?Belli bir giňişligiň reňk temperaturasyny saýlamak üçin haýsy talaplar bar?

otag çyralary

一.Roomaşaýyş otagynyň yşyklandyryş dizaýny

Roomaşaýyş jaýy, öýlerimizde çäreleriň jemlenen we myhmanlary kabul edýän ýerimizdir.Yşyklandyryş dizaýny taýdan, işjeň atmosfera bermekden başga-da, öz şahsyýetimize we isleglerimize görä tertipleşdirilmeli.Mysal üçin, adaty pikirleniş, aşa konserwatiw adamlar adatça hytaý stilindäki lampalary ulanyp bilerler;ýumşak we ýakymly gyzlar üçin gülgüne lampalar ulanylyp bilner;açyk pikirli we tertipsiz adamlar üçin ýönekeý we ýönekeý lampalar ulanylyp bilner.

1. Taslama ýörelgeleri

Roomaşaýyş otagynyň yşyklandyryş dizaýny üçin dürli yşyklar ulanylmaly we yşyk deň derejede tertipleşdirilmeli we aşa konsentrasiýa edilmeli däl;üstesine-de, dürli yşyklaryň gurnama beýiklikleri birmeňzeş bolmaly däldir, iň ýokary we pes saýlamak iň gowusy, ýogsam gaty gaty görüner.Lightagtylyk ýumşak we ýagtylygy ýerliklidir.

Yşyklandyryş saýlanymyzda, içerki gurluşyň we ýerleşişiň biri-biri bilen utgaşdyrylmagyny üpjün etmelidiris we yşyklandyryş sungatyny hem göz öňünde tutmalydyrys.Umuman aýdanyňda, otagyň görnüşini has açyk etmek, adamlara açyk, açyk, ýönekeý, owadan we ajaýyp duýgy bermek üçin üç sany çilim, potolok çyralary we çyralar ulanylýar.

Divanda ýatyp, telewizora tomaşa edenimizde ýa-da okanymyzda, ýadawlyk duýmak aňsat.Bu wagt ýerli yşyklandyryş üçin diwanyň bir gapdalynda gonup bileris.Roomaşaýyş otagynyň özi eýýäm owadan bezeg önümi bolsa, onda ony görkezmäge kömek etmek üçin diwar çyrasyny hem düzüp bilersiňiz.

2. Reňk temperaturasynyň sazlanylyşy

Roomaşaýyş otagy üçin ýyly ak çyrany saýlamak maslahat berilýär, şeýle hem pol çyralaryny ýa-da diwar çyralaryny goşup bilersiňiz.Adatça bu ikisi üçin ýyly sary çyra maslahat berilýär.

otag çyralary

二.Yşyklandyryş dizaýnyny öwreniň

Okuw otagy, okaýan, işleýän we pikir edýän ýerimizdir.Çyralar gaty ýagty bolsa, adamlary jemläp bilmez we yşyk gaty garaňky bolsa, adamlary ukusyz eder.Şonuň üçin okuw otagynyň yşyklandyryş dizaýny üçin ýumşak bolmaly we ýalpyldawuk bolmaly.

1. Taslama ýörelgeleri

Çyra saýlamak nukdaýnazaryndan has owadan bolmak iň gowusydyr.Mundan başga-da, yşyklandyryş gözleri goramak üçin iň gowy saýlawdyr.Bedatylýan otagda adatça gaty ajaýyp reňkler bolýar, şonuň üçin lampalaryň reňki boýunça stili hem laýyklaşdyrmalydyrys we okuwda hiç hili reňkli ýa-da aşa çyra goýmaň.

Okuw otaglarynyň arasynda potolok lampalary, floresan lampalar we çilimler has köp ulanylýar.Bu yşyklar kitaplaryň üsti bilen ýaýramaga kömek edip biler.Okuw otagyňyz has uly bolsa, diwan ýa-da kabul ediş meýdançasy bar bolsa, goşmaça pol çyrasyny hem saýlap bilersiňiz.

Okuw otagyňyzyň diwarlarynda gymmatly kalligrafiýa we suratlar ýa-da käbir bezegler bar bolsa, ulanyp bilersiňizdiwar çyralaryýa-da diňe belli bir zady görkezip bilmeýän, ony has owadan edip bilýän çyralar.Mundan başga-da,stol çyralarystolda aýrylmazdyr, ýöne stol çyralary nukdaýnazaryndan ýumşak çyra saýlamaga, ýalpyldawuklyga we güýçli ýagtylygyň gözlere zeper ýetirmezligine synanyşyň.

 

2. Reňk temperaturasynyň sazlanylyşy

Gözlegde esasy yşyklandyryş esasan ýyly akdyr.

ofis otagynyň çyrasy