• habarlar_bg

Çyra yşyklandyryşy

Bezegde,lampalarçyralar aýrylmaz zat, bezeg elementi däl-de, eýsem durmuşyň iň esasy zerurlyklary.

https://www.wonledlight.com/downlight-stretch-led-wall-washer-light-grille-linear-spotlights-project-embedded-product/

Ilki bilen temeli yşyklandyryşyň esasy düşünjesi

Emeli hakda gürleşmekyşyklandyryş, ilki bilen yşyklandyrmagyň esasy düşünjelerine düşünmelidiris:

Uminagtylyk akymy: adam gözüniň duýup bilýän şöhle energiýasy.Her toparyň şöhle saçýan energiýasynyň önümleriniň jemi we toparyň deňeşdirilişi.Bölüm nyşany lm.

Umagtylyk: surfaceer ýüzündäki ýagty akym dykyzlygy hadysasy, nyşan lx.

40W akkor lampanyň ýagty akymy takmynan 340 lm;40W floresan çyranyň ýagty akymy takmynan 1700-1900 lm.

Öý gurmagyň iki ýoly baryşyk çyralary:

1. Umumy yşyklandyryş we aýratyn ýagdaýlara görä iki shema düzüň.Mysal üçin, kiçijik çyra we has ýagtystol çyrasyokuw otagynda ulanylýar.

2. Aýratyn ýagdaýlara görä meýilnamalar toplumyny düzüň: mysal üçin okuw otagynda diňe bir faralar goýulýar.

Aboveokardaky çözgütleriň birinji topary has gowy saýlaw.Ilki bilen, dürli ýagdaýlara görä, uzak wagtlap gaty güýçli ýa-da aşa gowşak ýagtylyk sebäpli gözüň görülmegini goramak we gözüň zeperlenmeginiň öňüni almak üçin dürli yşyklandyryşy saýlaň.Beýleki tarapdan, elektrik tygşytlamak, şeýlelik bilen pul tygşytlamak peýdalydyr.

Ikinjiden, lampalary saýlamak

1. Çyralaryň we çyralaryň stili

1) Ilki bilen çyralary öz dürli stilleriňize görä satyn almaly.Mysal üçin, häzirki zaman stilinde poslamaýan polatdan we aýazly aýnanyň kombinasiýasy bilen käbir lampalary saýlamak ýerliklidir.Europeewropanyň we Amerikanyň adaty stili üçin Rokoko çyzyklary we metal toner ýaly käbir lampalary saýlamak ýerliklidir.

2) Mümkin boldugyça, otagda, naharhanada we ýatylýan otagdaky yşyklandyryş enjamlary birmeňzeş bolmaly.Awtoryň tejribesine görä, bu mümkin.Başga bir wariant, otagda we naharhanada şol bir stili saklamak we ýatylýan otagdaky lampalar üçin başga bir stili ulanmak.

3) Suw geçirmeýän potolok çyralary hajathana we aşhanadaky yşyklar üçin ulanylyp bilner.Umuman, stile kän üns bermeli däl, iň esasy zat amaly bolmak.

2. Lampalaryň görnüşleri

Häzirki zaman öý lampalary esasan iki görnüşe bölünýär: akkor lampalar we energiýa tygşytlaýjy lampalar.Akkor lampalar wolframy ýa-da beýleki metal simleri geçiriji gyzdyrmak prinsipinde işleýär we lampanyň reňki sary (gün reňki).Energiýany tygşytlaýan lampalar gaz çykarmak prinsipinde işleýär.Tehniki ady öz-özünden ýasalan floresan lampalar.Ak (sowuk çyra) başga-da, sary (ýyly yşyk) bar.Umuman aýdanyňda, şol bir wattyň aşagynda energiýa tygşytlaýan lampa akkor lampadan 80% energiýa tygşytlap biler, ortaça ömrüni 8 esse uzaldyp biler we diňe 20% ýylylyk radiasiýasyny tygşytlap biler.Gaty däl şertlerde 5 wattlyk energiýa tygşytlaýan çyrany 25 wattlyk akkor lampa, 7 wattlyk energiýa tygşytlaýjy çyra takmynan 40 wata we 9 wattlyk energiýa tygşytlaýjy diýip hasaplamak bolar. ýagtylyk takmynan 60 wata deňdir.

Şeýle-de bolsa, bazardaky käbir önümler häzirki wagtda ýokary bahalar we hili pes bolan ýokary tarapda.Dogry saýlanmasa, “energiýany tygşytlamak, ýöne pul tygşytlamazlyk” meselesi köplenç ýüze çykýar.

Anotherene-de bir bellemeli zat, adaty energiýa tygşytlaýjy lampalary öçürip bolmaýar, şonuň üçin diňe adaty wyklýuçateller ulanylyp bilner.Energiýany tygşytlaýan lampalary dolandyrmak üçin hiç wagt sagat ýaly dimmer wyklýuçatel ulanmaň.Şeýle-de bolsa, habarlara görä, daşary ýurtlar öçürip boljak energiýa tygşytlaýjy lampalary döredipdirler, ýöne golýazma tamamlanandan soň awtor bazarda energiýa tygşytlaýjy lampalary tapmandyr.

https://www.wonledlight.com/hotel-led-headboard-bedside-reading-lamp-modern-iron-metal-wall-lamp-product/

Üçünjiden, lampalary satyn almak

Çyralary satyn almak gaty ýadaw.Satyn almazdan ozal boýnuňyzy doly gyzdyrmaly we ýaş wagtymyz öwrenen radio gimnastika usulyna görä kelläňizi öwürmeli.Otherwiseogsam, lampa satyn alanyňyzdan soň gaýdyp baranyňyzda zeýrenmeli.Çyra satyn alanyňyzda has köp gözlemeli, lampalar üçin professional bazary saýlamak iň gowusydyr.Dükanlaryň köpüsi diňe birnäçe öndürijiniň stilinde işleýär, şonuň üçin has köp gözlemek ýeke-täk ýol.Çyralaryň we çyralaryň professional bazarynda, stilleriň konsentrasiýasy sebäpli size kynçylyk, güýç we güýç tygşytlaýar we bahasy hem deňeşdirilýär.

Dördünjiden, ýörite lampalary oturtmak

Öý çyralarynyň ýörite oturdylmagy esasan potolok bölegidir.Köp adamlar garaňkyda ýaýradylan çyralary gurmagy halaýarlar, ýöne hemme kişi gowy gurup bilmeýär.Hile:

1. Ahyry.Floresan lampalar birin-birin oturdylmaly.Köplenç ýaýradylan çyralary ulanmaýandygyňyz üçin, özüňizi erbet duýmaň.

2. Çyra turbasynyň iň ýokary ýagdaýy, modelleme potolokynyň ýeňil çyzygynyň gyrasy bilen deň derejede.

3. Uly däl-de, ýaýly ýerlerde kiçijik yşyk turbasy (floresan lampa) ulanylyp bilner.

4. lightagtylygyň reňki ak, sary we gök (gyrmyzy) bolup biler.Beýleki reňkleri ulanmaň, esasanam gyzyl we ýaşyl.Birinjisi diňe pornografiki ýer, ikinjisi elhenç zona öwrüldi.