• habarlar_bg

Reňk temperaturasynyň syryna düşüniň

Näme üçin şol bir bezeg dizaýny, ýöne täsiri gaty üýtgeşik?

Elbetde, olaryň hemmesi bir materialdan ýasalan mebel, näme üçin beýleki adamlaryň mebelleri has ösen görünýär?

Edil şonuň ýalylampalarçyralar, beýleki adamlaryň öýleri owadan, ýöne öz öýüňiz elmydama birneme kanagatlanarly dälmi?

Munuň sebäbi reňk temperaturasynda!Dürli boşluklar, dürli ulanyşlar reňk temperaturasyna dürli talaplar bar.Reňk temperaturasynyň ulanylyşy özleşdirilmese, tutuş ýer bulaşyk görüner.

Onda reňk temperaturasy sebäpli ýüze çykýan bu hili problemadan nädip saklanmaly?

https://www.wonledlight.com/morden-cordless-restaurant-rechargeable-table-lamp-led-bar-hotel-wireless-metal-desk-light-touch-control-lampada-da-tavolo-a-led- önüm /

1. Reňk temperaturasy näme?

Otag otagynda ideal arassa gara metal maddany gyzdyrmak, temperaturanyň ýokarlanmagy bilen obýekt dürli reňkleri görkezer.Adamlar dürli reňkleriň görünýän temperaturasyny reňk temperaturasy diýip atlandyrýarlar we görünýän reňkini kesgitlemek üçin bu standarty ulanýarlarýagtylyk.Reňk temperaturasynyň birligi Kelwin.Gyzgyn ýagtylyk çeşmesiniň reňki sarymtyl we reňk temperaturasy pes, adatça 2000-3000 K. Sowuk ýagtylyk çeşmesiniň reňki ak ýa-da birneme gök, reňk temperaturasy adatça 4000K-dan ýokary.

2. Reňk temperaturasynyň täsiri

Dürli reňk temperaturalary atmosferanyň döredilmegine we keýpine dürli täsir edýär.Reňk temperaturasy 3300K-dan pes bolanda, ýagtylykda gyzyl yşyk agdyklyk edýär, bu adamlara ýylylyk we dynç alyş duýgusyny berýär;reňk temperaturasy 3300-6000K bolanda, gyzyl, ýaşyl we gök çyranyň düzümi belli bir mukdarda bolup, adamlara tebigat, rahatlyk we durnuklylyk duýgusyny berýär;Reňk temperaturasy 6000K-dan ýokary bolsa, gök ýagtylygyň ululygy uludyr, bu adamlary bu gurşawda çynlakaý, sowuk we pes duýýar.Mundan başga-da, giňişlikdäki reňk temperaturasynyň tapawudy gaty uly we kontrast gaty güýçli bolanda, adamlaryň okuwçylarynyň ýygy-ýygydan sazlanmagyna sebäp bolýar, bu görüş organlarynyň möhürlenmeginde ýadawlyga we akyl ýadawlygyna sebäp bolar.

3. Dürli gurşawda reňk temperaturasyna bolan talaplar

Ondan öň reňk temperaturasyna adaty salgylanmalar bilen tanyşdyrmak isleýärisiçerde yşyklandyryş, dürli giňişlikleriň reňk temperaturasynyň talaplaryna has aňsat düşünip bileris.

Adatça ýyly ak çyra diýilýän zat, reňk temperaturasy 2700K-3200K bolan yşykdyr;bitarap ak reňk temperaturasy 4000K-4600K bolan ýagtylygy aňladýar;polo positiveitel ak ýagtylyk, 6000K-6000K reňk temperaturasy bolan ýagtylygy aňladýar;salkyn ak çyra, reňk temperaturasy 7000K-8000K bolan ýagtylygy aňladýar.

(1) otag

Kabul ediş funksiýasy otagyň esasy wezipesidir.Reňk temperaturasy 4000 ~ 5000K töweregi (bitarap ak) gözegçilikde saklanmalydyr.Reňk temperaturasy gaty ýokary bolsa, boş ýer we sowuk görüner, reňk temperaturasy gaty pes bolsa, bu myhmanlaryň gahar-gazabyny ýokarlandyrar;4000 ~ 5000K ýaşaýyş otagyny ýagty görkezip, asuda we owadan gurşaw döredip biler;giňişligiň sahnasyna görä, ýagtylyk diwara ursun: ýagtylyk zolagynyň dizaýny başga bir atmosfera döredýär.

(2) ýatylýan otag

Bedatylýan otagdaky yşyklandyryş, uklamazdan ozal emosional dynç almak üçin ýylylygy we şahsy durmuşy talap edýär, şonuň üçin ýyly ýagtylyk çeşmeleri has gowudyr.

Reňk temperaturasy 2700 ~ 3000K töweregi gözegçilikde saklanmalydyr, bu diňe bir yşyklandyryş şertlerine laýyk gelmän, eýsem ýyly we romantik atmosfera döredýär.

Stol çyralaryny, çilimleri, diwar çyralaryny we ş.m. düşegiň üstünde goýmak hem reňk temperaturasyny sazlamagyň umumy usulydyr.

https://www.wonledlight.com/metal-led-bedside-wall-lamp-double-switch-control-product/

(3) Restoran

Naharhana öýde möhüm iýmit meýdanydyr we amatly tejribe örän möhümdir.Restoranyň yşyklandyryş seçiminde ýyly reňkleri saýlamak iň gowusy, sebäbi psihologiki taýdan aýdanyňda, ýyly çyralaryň aşagynda iýmek has ýakymlydyr.

Reňk temperaturasy boýunça 3000 ~ 4000k (bitarap ýagtylyk) saýlamak iň gowusydyr.

Iýmitleri gaty ýoýmaz, şeýle hem ýyly nahar atmosferasyny döreder.

(4) okuw otagy

Okuw otagy okamak, ýazmak ýa-da işlemek üçin ýerdir.Adamlar rahat bolmaz ýaly, asuda we asuda duýgy gerek.

Gaty ýyly çyralary ulanmaň, sebäbi bu aňsatlyk bilen uklamaga we ýadawlyga sebäp bolar, bu konsentrasiýa üçin amatly däl;

Şeýle-de bolsa, okuw otagy gözüňizi uzak wagtlap ulanmaly ýeriňizdir.Reňk temperaturasy gaty ýokary bolsa, aňsatlyk bilen görüş ýadawlygyna sebäp bolar.

Reňk temperaturasyna 4000 ~ 5500K (bitarap ak) töwereginde gözegçilik etmek maslahat berilýär, bu ne ýyly, ne-de sowuk.

Degişli reňk temperaturasy adamlary işlemek we okamak üçin köşeşdirip biler.

(5) Aşhana

Aşhananyň yşyklandyrylyşy tanalmagy göz öňünde tutmalydyr.Gök önümleriň, miweleriň we etiň asyl reňklerini saklap bilýän floresan lampalary ulanmak has gowudyr.

Reňk temperaturasy 5500 ~ 6500K (polo positiveitel ak ýagtylyk) arasynda dolandyrylýar, bu gap-gaçlaryň diňe bir işdäaçar reňk oýnamagyna sebäp bolup bilmeýär.

Şeýle hem aşpezlere ýuwulanda has ýokary düşünjeli bolmaga kömek edýär.

https://www.wonledlight.com/bathroom-vanity-led-wall-light-ip44-chrome-metal-wall-lamp-product/

(6) Vanna otagy

Hammam, aýratyn ulanylyş derejesi bolan ýerdir.Şol bir wagtyň özünde, aýratyn işleýşi sebäpli, ýagtylygymyz gaty garaňky ýa-da gaty ýoýulmaly däldir, şonuň üçin fiziki ýagdaýymyza gözegçilik edip bileris.

Maslahat berilýän açyk reňk temperaturasy 4000-4500K.

Aslynda, içerde yşyklandyryş effektleri diňe bir reňk temperaturasyna däl, eýsem reňk öwürmek we yşyklandyrmak ýaly faktorlara-da täsir edýär.Islenýän effekti gazanmak üçin giňişlik talaplaryny, dizaýn stilini hem-de reňk temperaturasyny dogry ulanmak usullaryny ulanmaly.Adatça giňişlikde birden köp funksiýamyz bar, şonuň üçin lampalary saýlanymyzda, reňk temperaturasyny we ýagtylygyny erkin üýtgetmek üçin ädimsiz garalýan lampalary hem saýlap bileris.

Dürli yşyklandyryş stilleri bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize ýüz tutuň

SandyLiu:sandy-liu@wonledlight.com

TracyZhang:tracy-zhang@wonledlight.com

LucyLiu:lucy-liu@wonledlight.com