• habarlar_bg

Öý bezegi - ýagtylygy saýlamagyň möhüm maslahatlary

Öý hojalygyny ulanmakstol çyralarylampalar gutulgysyzdyr.Çyralaryň we çyralaryň otag bezeginiň esasy zatlarydygyny aýdyp bolar.Dürli lampalar dürli ýerli ýerlerde dürli funksiýalara eýedir we häsiýetleri başga.Bazarda çyralaryň we çyralaryň köp görnüşi bar.Bezeg tebigatynda laýyk çyralary we çyralary saýlamaly.Yşyklandyryşyň nädogry ulanylmagy sebäpli ýetirilen zyýany bilýärismi?Saglygymyza täsir edip biler.Şonuň üçin lampalary saýlamak gaty zerurdyr.

I. Enjamyň çäreleri

1. Şift we yşyklandyryş bilen utgaşdyrylan bu bezeg usuly, öý bezeg işini has ýokary derejeli owadanlaşdyrar, potolokyň ýalpyldawuklygy gaty uly görünse-de, öý meýdany uly bolmasa, ähli bezeg üçin amatly däl, ulanmazlyk iň gowusy, sebäbi jaýyň kiçi meýdany bu ýagtylygy göterip bilmeýär, iň soňky täsir jaýyň tebigy ýagtylygyna, görüş bulam-bujarlygynyň döremegine täsir etmekdir.

2. Thelampa kemeri, lampa kemeri, lampa we ş.m. ýaly kömekçi yşyklandyryş, jaý bezeginiň gowy bezeg effektini döredýär, otagy has ýagtylandyrýar.Çyra guşagynyň we ters çyra çukurynyň ulanylmagy aşakdakylary göz öňünde tutmalydyr: bu jikme-jiklikleriň energiýa sarp edilmegi, bu dizaýny ýerine ýetirmek zerurlygy ýüze çyksa, dizaýnda edilmeli, ýogsam yza gaýdyp geler.https://www.wonledlight.com/wall-light-design-white-color-simple-style-wall-scones-e14-modern-wall-lamp-lighting-product/

 

Device enjamyň näsazlygy öýe nähili täsir eder

1.Lightagtylygyň hapalanmagy, ajaýyp rol oýnamak üçin jaý emele getirer, jaý dürli yşyklandyryjy bolmaly.Käbir jaýlaryň ugry ýa-da ýerleşişi sebäpli gowy tebigy yşyklandyryş bolmazlygy mümkin, şonuň üçin jaý eýeleri öýlerine ýagty yşyklandyryş gurarlar.Shuangze owadan jaý lampalaryň giňişlige görä ulanylmalydygyny, ýerli garaňkylygy we garaňkylygy ýakmaly däldigini ýatladýarýerli lampalarörän ýagty.Bular güne täsir edýär, sebäbi lampalar belli bir mukdarda ýagtylyk radiasiýasyny öndürer, çyralar we çyralar has köp bolsa, radiasiýa has güýçli bolup biler, çyralar we çyralar aşa köp bolsa, ýagtylyk radiasiýasy baş aýlanmagyna, ukusyzlyga, depressiýa sebäp bolar we beýleki reaksiýalar.

https://www.wonledlight.com/hotel-led-headboard-bedside-reading-lamp-modern-iron-metal-wall-lamp-product/

2. gözlerdäki yşyklar gowy däl: gözüň bulaşyk reňki we gözüň okuwçy düzgünleşdirilmegi köp täsir eder, eger her gün reňkli çyralaryň garşysynda uzak wagtlap gözlere täsir etse, çynlakaý we hatda merkezimize-de täsir eder. nerw ulgamynyň emele gelmegi.Şonuň üçin yşyklandyryşyň ýagtylygy we reňk talaplary üçin dürli funksional boşluklar tapawutlanýar:ýatylýan otag çyrasytalaplar çuňňur, şeýle ýeňil gurşaw rahatlandyrylyp bilner;Gözlegiň bezegi açyk we gözüňi özüne çekiji däl bolmaly we yşyklandyryşy saýlamak giňişligiň roluna görä amala aşyrylmalydyr.

3.Her kimde aýdyň bir jisime göni gözüňiz bilen seretseňiz, uzak wagtlap seretmek gaty gynandyryjy duýgy bar.Kellagyry, goşa görüş we beýleki şertlere sebäp bolup biler.Aslynda, bu ýagtylygyň hapalanmagy sebäpli dörän zyýan.Lightagtylyk çeşmesiniň lampa enjamy öýde gaty ýagty bolsa, belki-de biz aşagyndadykgöni yşykýokary ýagtylyk bilen gaty ýadarys we ünsümizi çekeris.

https://www.wonledlight.com/solar-lanterns-hanging-lights-solar-garden-lamp-metal-led-lights-with-handle-for-table-yard-product/

Aslynda, lampalaryň esasy roly yşyklandyryş, bezeg ikinji, şonuň üçin saýlama peýdaly bolmaly, çyralar bilen bezemek isleseňiz, hünärli düşünjä eýe bolmaly.