• önüm_bg

LED zarýad beriji diwar çyrasy - Magnit görnüşi

Gysga düşündiriş:

WonledLED yşyklandyryjy diwar çyrasy- Magnit görnüşi - yşyklandyryş çözgütlerinde oýun çalşyjy.Bu iň soňkydiwar çyrasydiňe bir netijeli yşyklandyryş bilen çäklenmän, magnit zarýad ulgamyny hem öz içine alýar.Magnit bazasy bilen amatly zarýad bermek üçin ýagtylygy aňsatlyk bilen birikdirip we aýryp bilersiňiz.Energiýany tygşytlaýan LED tehnologiýasy uzak dowamly ýagtylygy üpjün edýär, ýumşak dizaýn bolsa islendik bezeg bilen üznüksiz garyşýar.Gurmak, goşulan gurnama enjamlary bilen şemaldyr.LED zarýad beriji diwar çyrasy - Magnit görnüşi bilen giňişligiňizi täzeläň we işlemegiň we stiliň ajaýyp utgaşmasyndan lezzet alyň.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi:

Önümiň tanyşdyrylyşy:

Ilki bilen, onuň magnit dizaýny aňsat gurnamaga we ýerleşişde çeýeligi üpjün edýär.Lightagtylyk, çylşyrymly buraw ýa-da gurnama enjamlarynyň zerurlygyny aradan aýyryp, demir şkaflar ýa-da diwarlar ýaly islendik magnit ýüzüne synanyşyp bolýar.

Ikinjiden, bu diwar çyrasy ýagty we energiýa tygşytly yşyklandyryş berýän LED tehnologiýasyny ulanýar.Yşyk-diodly indikatorlar, adaty ýagtylyk çeşmeleri bilen deňeşdirilende ep-esli az sarp edýär, netijede energiýa çykdajylary peselýär we daşky gurşawa täsir azalýar.

Mundan başga-daLED yşyklandyryjy diwar çyrasyoturdylan zarýad berilýän batareýany görkezýär.Bu, magnit bazasyndan aýrylyp, zerur bolanda göçme ýagtylyk çeşmesi hökmünde ulanylyp bilinjekdigini aňladýar.Gaýtadan zarýad berilýän batareýa, batareýalary ýygy-ýygydan çalyşmak kynçylygy bolmazdan, dowamly ulanyş wagtyny üpjün edýär.

Mundan başga-da, ýagtylyk ulanyjylara yşyklandyryş derejesini öz isleglerine we zerurlyklaryna görä sazlamaga mümkinçilik berýän sazlanylýan ýagtylyk sazlamalaryny hödürleýär.Bu aýratynlyk, umumy yşyklandyryş tejribesine amatlylygy we köp taraplylygy goşýar.

Aýratynlyklary:

Dolandyryş Dolandyryş Stepdimsiz garalmak

ON / OFF we ýagtylygy diňe LED skonsynyň kellesine degip dolandyryp bolýar

3 sany ýagtylyk warianty bar. Polýar däl garamak we uzakdan dolandyrmak hem bolup biler

Arza:

Güýçli magnit siňdirişi bar, çyranyň kellesi 360 ° aýlanyp bilýär, burçy has giň, binanyň arka tarapynda Super ýelim bar

https://www.wonledlight.com/
https://www.wonledlight.com/led-charging-wall-light-magnetic-type-2-product/
https://www.wonledlight.com/led-wall-lamp-and-down-led-indoor-outdoor-wall-light-product/
https://www.wonledlight.com/led-spotlight-reading-light-usb-charging-bedside-wall-lamp-product/

Parametrler:

Önümiň ady: LED diwar çyrasy
Material: ABS + HK
Ulanyş : simsiz zarýad berilýär
Lightagtylyk çeşmesi : 5W
Switch Ölçegli degmek / Geçmek dolandyryşy
Çyra çyrasy (lm) : 160LM
Reňk: Agaç dänesi, gara, ak
Stil : döwrebap
Funksiýa : Magnit adsorbsiýasy
Harytlaryň görnüşi : LED döredijilik diwar çyrasy

Sorag-jogap

S: Töleg möhletiňiz näçe?

J: Töleg möhleti sargydyňyzyň mukdaryna görä kesgitlenýär we aýratyn zerurlyklar satyjymyz bilen ylalaşylýar

S: Gowşurmagyň wagty nähili?

J: Käbir dizaýnlarymyz bar, nusga sargytlary ýa-da synag sargytlary üçin dynç alyň, köp sargyt üçin takmynan 7-15 gün gerek, adatça önümçilik wagtymyz 25-35 gün.

S: OEM / ODM hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi?

J: Hawa, elbetde!Müşderiniň pikirlerine görä öndürip bileris.

S: Mysal sargytlaryny kabul edýärsiňizmi?

J: Hawa, nusga sargytlaryny bize ýerleşdirmek üçin hoş geldiňiz.Garyşyk nusgalar kabul ederliklidir.

S: Logotipimi önümiňize çap etmek mümkinmi?

J: Hawa.Önümçilikden ozal bize habar bermegiňizi haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň